เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมธุรกิจเอสเอ็มอี จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทย ที่มั่นใจว่ามีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ้ำใคร
กับ 10 สาขานวัตกรรม
เปิดรับสมัคร
วันที่ 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

วัตถุประสงค์ของการจัดประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

     เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่มีแบบอย่างทางความคิด ในการนำองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สมควรเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยรายอื่นๆ เห็นความสำคัญในการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 

1.ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ

 

2.ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)

 

3.สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ

 

4.เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 

5.เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการสมัคร

 

1.ใบสมัคร

 

2.รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือคลิปอธิบายคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือบริการความยาวไม่เกิน 5 นาที

 

3.ใบทะเบียนการค้า

 

4.ภ.พ.20

 

5.ใบสิทธิบัตร หรือใบรับรองต่างๆ (ถ้ามี)

รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขาการประกวดจะได้รับ

 

1.รับโล่รางวัล SME Thailand Inno Awards 2017

 

2.สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ SME Thailand

 

3.รับรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดประกวดอื่นๆ อีกมากมาย

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัล

 

1.การรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร ประวัติบริษัท จุดเด่นของสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น (พร้อมภาพหรือคลิปประกอบ) โดยจะทำการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

2.กองบรรณาธิการนิตยสาร SME Thailand จะทำการคัดเลือกผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละสาขารางวัลจนเหลือเพียงรางวัลละ 3 กิจการ ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2560

 

3.คณะกรรมการจะร่วมประชุมคัดเลือกและตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาในเดือนกรกฎาคม 2560

 

4.ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

 

5.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

แนวทางการพิจารณาตัดสินรางวัล

 

1.รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

 

-ธุรกิจบริการที่มีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างชัดเจน

 

-นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

 

-ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมหรือช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

 

 

 

2.รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร

 

-ต้องมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ

 

-นวัตกรรมนั้นช่วยลดต้นทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

 

-เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว

 

 

 

3.รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

 

-ตัวผลิตภัณฑ์มีการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

 

-ใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 

-สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

 

-ไม่ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งหรือสินค้าอื่น

 

 

 

4.รางวัลโดดเด่นด้าน Reuse / Recycle

 

-สินค้าต้องผลิตขึ้นจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

 

-การออกแบบสินค้าต้องสามารถต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างจากวัสดุเดิม

 

-สินค้า Reuse / Recycle ที่ผลิตขึ้นต้องมีความปลอดภัยและใช้งานได้จริง

 

-สินค้า Reuse / Recycle ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้ Reuse / Recycle

 

-สินค้า Reuse / Recycle สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

 

-มีการออกแบบที่เหมาะสม  สามารถดึงจุดเด่นของการที่เป็น Recycle Product ออกมาเป็นจุดขาย/สร้างแบรนด์ได้

 

 

 

5.รางวัลโดดเด่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

 

-ต้องมีความโดดเด่นด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์, แอพพลิเคชั่น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

-ต้องสามารถใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

 

-ไม่ลอกเลียนแบบ

 

 

 

6.รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

 

-มีการออกแบบที่โดดเด่นสวยงามเฉพาะตัว

 

-การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องสามารถใช้งานได้จริง

 

-สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

 

-ไม่ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งหรือสินค้าอื่น

 

 

 

7.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

-สินค้า/บริการมีกระบวนการผลิต/การทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

 

-ธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

-ธุรกิจสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการสร้างแบรนด์

 

-นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

 

 

 

8.รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด

 

-มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอรูปแบบการตลาดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

 

-รูปแบบการตลาดที่นำเสนอต้องมีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับในวงกว้าง

 

-สามารดึงเอาจุดแข็งของสินค้าหรือบริการออกมาเผยแพร่ต่อลูกค้าได้อย่างชันเจน

 

 

 

9.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 

-มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าทั้งในด้านความสะอาดและคุณภาพ

 

-ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 

-สินค้า/บริการต้องมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย

 

 

 

10.รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม

 

-ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise (SE)

 

-มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ หรือตอบแทนแก่สังคมด้านใดด้านหนึ่ง

 

-สินค้าหรือบริการต้องมีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร

 

 

 

รางวัลพิเศษ The Best SME Thailand Inno Awards 2017

 

“สุดยอดนวัตกรรมธุรกิจ SME แห่งปี”

 

-เป็นธุรกิจที่มีความครบเครื่องและโดดเด่นในหลายๆ มิติประกอบกัน

 

 

Copyright © 2016 By บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด. All Right Reserved.
Tel. +66(0)2 270 1123-4 Fax. +66(0)2 270 1125 Email: innoawards.smethailand@gmail.com