ส่องโอกาสตลาดหมื่นล้าน ‘ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ’

by SME Thailand. 21 สค. 2019
Share:
Text : กองบรรณาธิการ
Photo : ปกรณ์ พลชัย
Main Idea
 
  • พลเมืองผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้น เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน หรือคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
  • จำนวนผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เวลาเดียวกันก็สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ด้วย โดยปัจจุบันมีธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่จดทะเบียนอยู่กว่าพันราย นอกระบบอีกประมาณ 4 พันราย มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่หลักหมื่นล้านบาท
 
  • ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มูลค่าตลาดนี้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1.5 เท่า จากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์  ตลอดจนทัศนคติที่เปลี่ยนไปของครอบครัวไทยที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น
     การเพิ่มขึ้นของพลเมืองผู้สูงวัย เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ที่กว่า 10 ล้านคน หรือคิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ทั่วโลกไม่ว่าจะยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน หรือแม้แต่สิงคโปร์ ก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเช่นเดียวกัน  จำนวนผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม แต่เวลาเดียวกันก็ได้สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย
               
      นายแพทย์ ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย บอกถึงโอกาสที่มาพร้อมกับตลาดผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุต้องการการดูแล ซึ่งการดูแลที่ดีที่สุดคือที่บ้านหรือศูนย์พักพิง โดยการดูแลที่บ้านต้นทุนจะสูง โดยเฉพาะหากเป็นกรณีผู้สูงอายุติดเตียงก็ต้องใช้คนดูแลมากกว่าหนึ่งคน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงขึ้น จึงมีธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เข้ามาแก้ปัญหานี้คือธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของผู้สูงอายุชาวไทยและต่างชาติอย่างมาก
     “วันนี้การส่งเสริมให้เกิดสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน ผู้สูงอายุไปแล้วมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ต้องมีบริการสำหรับผู้สูงอายุที่อาจมีรายได้น้อย ไม่มีญาติดูแลด้วย รวมถึงต้องส่งเสริมกระบวนการดูแลผู้สูงอายุที่ตกงานหรือเกษียณให้มีรายได้ โดยการมาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการผู้สูงอายุ ส่งเสริมการทำกิจการหรือสถานที่พักฟื้นอย่างสถานดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Care) เป็นชมรม
สำหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เหล่านี้เป็นต้น” นายแพทย์ ฆนัท บอก


     การเติบโตของตลาดผู้สูงวัย นำมาสู่โอกาสธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ที่กำลังเป็นหนึ่งดาวเด่น โดยมีผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่จดทะเบียนอยู่กว่าพันราย นอกระบบอีกประมาณ 4 พันราย มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่หลักหมื่นล้านบาท ครอบคลุมทั้งสถานดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Care) บ้านพักผู้สูงอายุ (Retirement Home ) บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) สถานฟื้นฟูผู้สูงอายุ และกลุ่มโรงพยาบาล โดยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1.5 เท่า จากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์  ตลอดจนทัศนคติที่เปลี่ยนไปของครอบครัวไทยที่มีความรู้ความเข้าใจและนิยมนำพ่อแม่มาฝากสถานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
     อย่างไรก็ตามการเข้ามาในธุรกิจนี้ไม่ง่าย นายแพทย์ ฆนัท บอกเราว่า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนจึงมีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานการให้บริการ มีพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพดูแลอยู่ ผู้ที่จะเข้ามาทำจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ ขณะที่ผู้เล่นที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันเรื่องราคา ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ และนั่นกระทบต่อธุรกิจโดยรวมด้วย ตลอดจนความท้าทายเรื่องบุคลากรโดยเฉพาะคนดูแลผู้สูงอายุที่ยังคงขาดแคลน ซึ่งนี่เป็นพันกิจของสมาคมที่จะให้ความรู้ทั้งกับสมาชิกและคนที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง


     “คนที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ เขาต้องศึกษาข้อมูลเรื่องกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ลึกซึ้งก่อน ขณะที่การลงทุนอาจต้องศึกษาเรื่องสถานที่ให้พร้อม เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้คือโลเคชั่นที่ดี ซึ่งก็คือการอยู่ในพื้นที่ที่สงบ ร่มรื่น สามารถสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ก็จะตอบโจทย์ลูกค้าได้มาก ซึ่งสมาคมฯ พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ เพื่อที่จะลงทุนได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ขณะที่สมาชิกสมาคมฯ เอง เราก็มีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ และผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย” เขาบอก


     ปัจจุบัน สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย มีสมาชิกประมาณ 200 ราย ในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น 300 ราย โดยตั้งเป้าเป็น 500 รายใน 3 ปี ส่วนพันธกิจในปีนี้คือการผลักดันให้สมาชิกเข้าสู่มาตรฐานสถานประกอบการ ความปลอดภัยและการให้บริการ ตามประกาศกฎกระทรวงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ผ่านการจัดอบรมต่างๆ มีโครงการพี่สอนน้องให้ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ริเริ่มธุรกิจใหม่ รวมถึงการส่งเสริมการขยายลูกค้าสู่กลุ่มชาวต่างชาติมากขึ้นด้วย ซึ่งยังมีโอกาสอีกมากในอนาคต

     การมาถึงของสังคมผู้สูงอายุยังเป็นความท้าทายของประเทศไทย แต่ก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจบริการผู้สูงอายุจะได้เติบโตขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วย
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:

Related Articles

​ถ้าเปิดประเทศแล้ว ธุรกิจต้องทำยังไงถึงได้ไปต่อ? รวมวิธีรับมือผู้ประกอบการโรงแรมต้องอ่าน

ทันทีที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดไว้เดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 พ.ย.2564 ที่จะถึงนี้ ในฐานะธุรกิจโรงแ..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​Nimnim เส้นโปรตีนไข่ขาวครั้งแรกของโลก ใช้ Pain Point ใบเบิกทางจากหิ้งสู่ห้าง ทำยอดขายเพิ่ม 10 เท่าเดือนเดียว

“Nimnim” แบรนด์เส้นโปรตีนจากไข่ขาวนวัตกรรมครั้งแรกของโลก ที่แม้จะเริ่มต้นจากงานวิจัยในห้องแลป แต่ทุกอย่างจะคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก และราคาจับต้องไ..

by SME Thailand.| 14 ตค. 2021

​Scale up ธุรกิจให้โตไม่ยาก แค่รู้ให้ทัน 4 จุดตายขวางความเจริญ SME

ในการเติบโตทางธุรกิจนั้นมีรูปแบบที่น่าหลงใหลอยู่ นั่นก็คือ เติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ด้วยกลยุทธ์ Scale Up การปรับปรุงและหรือขยายองค์ก..

by SME Startup| 14 ตค. 2021