สมัครออนไลน์

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 9 สาขา ประกอบด้วย

1.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ

2.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร

3.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

4.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์

5.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบ

6.   รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

7.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการตลาด

8.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

9.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

+

รางวัลพิเศษ!!

THE BEST
SME THAILAND
INNO AWARDS  2019

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดประกวด SME Thailand Inno Awards 2019
ก็เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่มีแบบอย่างทางความคิด ในการนำองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สมควรเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยรายอื่นๆ เห็นความสำคัญในการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.  ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ

2.  ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า  1 ปี

3.  สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ

4.  เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย

5.  เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.  ใบสมัคร

2.  รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ และคลิปอธิบายคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือ
     บริการความยาวไม่เกิน 3 นาที

3.  ใบทะเบียนการค้า

4.  ภ.พ.20

5.  ใบสิทธิบัตร หรือใบรับรองต่างๆ (ถ้ามี)

รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขา
การประกวดจะได้รับ

1.  รับโล่รางวัล SME Thailand Inno Awards 2019

2.  สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการผ่านสื่อต่างๆ
     ในเครือ SME Thailand

3.  รับรางวัลจากผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมาย

สาขานวัตกรรมและหลักเกณฑ์ในการตัดสิน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและ
ตัดสินผู้ได้รับรางวัล

การรับสมัคร

การรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร ประวัติบริษัท จุดเด่นของสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น และทำคลิปแนะนำสินค้าหรือบริการความยาวไม่เกิน 3 นาที  โดยจะทำการเปิดรับสมัคร
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

การคัดเลือก

กองบรรณาธิการนิตยสาร SME Thailand จะทำการคัดเลือกผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละสาขารางวัลจนให้เหลือรางวัลละไม่น้อยกว่า 3 กิจการ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562

คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการ SME Thailland จะมีคณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาคัดเลือกหาผู้ที่จะได้รับรางวัลในแต่ละสาขาระหว่างวนที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

ประกาศผล

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.smethailandclub.com และแฟนเพจเฟสบุ๊ค SME Thailand Online

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

1.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ

•  ธุรกิจบริการที่มีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างชัดเจน

•  นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

•  ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมสามารถตอบสนองความต้องการ
   ของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมหรือช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

 

2.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร

•  ต้องมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ

•  นวัตกรรมนั้นช่วยลดต้นทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

•  เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว

 

3.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

•  ตัวผลิตภัณฑ์มีการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

•  ใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

•  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

•  ไม่ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งหรือสินค้าอื่น

 

4.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์

•  ต้องมีความโดดเด่นด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์, แอพพลิเคชั่น
   หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  ต้องสามารถใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

•  ไม่ลอกเลียนแบบ

 

5.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบ

•  มีการออกแบบที่โดดเด่นสวยงามเฉพาะตัว

•  การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องสามารถใช้งานได้จริง

•  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

•  ไม่ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งหรือสินค้าอื่น

 

6.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

•  สินค้า/บริการมีกระบวนการผลิต/การทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   อย่างชัดเจน

•  หรือเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
   โดยมีการออกแบบที่โดดเด่นแตกต่างจากวัสดุเดิม มีความปลอดภัย
   และสามารถใช้งานได้จริง

•  สามารถใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ

•  นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   ในวงกว้าง

 

7.  รางวัลโดดเด่นด้านกลยุทธ์การตลาด

•  เป็นธุรกิจที่มีกลยุทธ์การตลาดโดดเด่น สามารดึงจุดแข็งของสินค้า
   หรือบริการออกมาเสนอต่อลูกค้าได้อย่างชันเจน

•  มีนวัตกรรมด้านวิธีการทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่สามารถ
   ทำให้ยอดขายเติบโต ธุรกิจขยายตัว

 

8.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

•  มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าทั้งในด้านความสะอาดและคุณภาพ

•  ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

•  สินค้า/บริการต้องมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย

 

9.  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

•  ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise (SE)

•  มีไอเดียหรือนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง

•  สินค้าหรือบริการต้องมีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร

รางวัลพิเศษ!!

THE BEST
SME THAILAND INNO AWARDS
2019

 

เป็นธุรกิจที่มีความครบเครื่องและโดดเด่นในหลายๆ มิติประกอบกัน

+

สมัครออนไลน์

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562