จัดโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สนับสนุนโดย

About us

โครงการ NEC : Go-Getter ยกระดับธุรกิจ ติดจรวดสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเกิดวิสาหกิจใหม่ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการและการสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ในการเข้าถึงนักลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยเริ่มประกอบการมาแล้วในระยะ 1-3 ปี และมีความต้องการที่จะพัฒนาโมเดลธุรกิจหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ และต่อยอดให้ธุรกิจเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างมั่นคง

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมผ่านระบบ E-LEARNING โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าอบรม โดยจะเริ่มเปิดเรียนช่วงเดือนมกราคม ปี 2565 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาอบรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม (20 ชั่วโมง)

กิจกรรมที่ 1 สร้างธุรกิจใหม่ – Business Essential (จำนวน 10 ชม.) ประกอบไปด้วย

MODULE
01

คุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing Manager

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Entrepreneur 101 (จำนวน 180 นาที)

หัวข้อ : เพิ่มทักษะ สร้างแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ

(เวลาบรรยาย 60 นาที)

หัวข้อ : รู้ทัน Digital Disruption เตรียมพร้อมผู้ประกอบการใหม่

(เวลาบรรยาย 60 นาที)

หัวข้อ : เช็กลิสต์ความพร้อม วางเป้าหมาย สร้างโอกาสเป็นไปได้ทางธุรกิจ

(เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย

คุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing Manager

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ได้มีการปรับ Mindset เพื่อการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่สามารถรู้เท่าทันถึงการ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล สามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันได้

MODULE
02

คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์

นักการตลาด นักสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME

BMC in Action (จำนวน 150 นาที)

หัวข้อ : เทคนิคเขียนแผน BMC ปั้นธุรกิจได้แบบมืออาชีพ (1,2,3)

(เวลาบรรยาย ตอนละ 30 นาที)

หัวข้อ : Hands-on BMC Workshop

(เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย

คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์

นักการตลาด นักสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME

ประโยชน์ที่จะได้รับ

มีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รู้ถึงจุดเด่น หรือคุณค่าของธุรกิจตัวเอง รู้จักเชื่อมโยงไปยังพาร์ตเนอร์ใหม่ๆ และที่สำคัญรู้เส้นทาง ที่จะเดินไปในอนาคตได้อย่างชัดเจนขึ้น

MODULE
03

คุณสุนาถ ธนสารอักษร

Managing Director แห่ง Rabbit’s Digital Group

คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี

Founder & CEO of SMART ID Group Ltd.

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน ภาษี และระบบบัญชี

คุณแดน ปฐมวาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)

คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์

นายกสมาคมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

Extra Push (จำนวน 270 นาที)

หัวข้อ : เสริมทักษะการตลาดยุคใหม่ เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงจุด

(เวลาบรรยาย ตอนละ 50 นาที)

บรรยายโดย

คุณสุนาถ ธนสารอักษร

Managing Director แห่ง Rabbit’s Digital Group

หัวข้อ : เคล็ดลับบริหารคน บริหารองค์กร พิชิตความสำเร็จให้ธุรกิจ

(เวลาบรรยาย ตอนละ 50 นาที)

บรรยายโดย

คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี

Founder & CEO of SMART ID Group Ltd.

หัวข้อ : เพิ่มองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการเงิน

(เวลาบรรยาย ตอนละ 50 นาที)

บรรยายโดย

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน ภาษี และระบบบัญชี

หัวข้อ : Restart ธุรกิจคิดต่อยอดด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

(เวลาบรรยาย ตอนละ 60 นาที)

บรรยายโดย

คุณแดน ปฐมวาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)

หัวข้อ : เจาะกลยุทธ์ พลิกธุรกิจโตด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(เวลาบรรยาย ตอนละ 60 นาที)

บรรยายโดย

คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์

นายกสมาคมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ได้เรียนรู้ถึงการทำตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถเข้ากับผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
  • ได้เข้าใจถึงความสำคัญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กร, ภาษี, บัญชี ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี การบริหารโลจิสติกส์
  • ได้เข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ องค์กรในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมี

จบหลักสูตรภายในเดือนมีนาคม 2565

หลังจากเรียนจบกิจกรรมที่ 1 แล้วจะมีการคัดเลือก จำนวน 200 ธุรกิจ

เพื่อได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในกิจกรรมที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้นต่อไป

การคัดเลือกเพื่อรับสิทธิ์เข้าอบรมในกิจกรรมที่ 2

ทางผู้จัดกิจกรรมจะมีการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 จำนวน 200 คน เพื่อเข้าอบรมในระบบ E-Learning ในหลักสูตร 10 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้สิทธิ์ในการชิงเงินทุนสร้างธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก มีดังนี้

  • สามารถวิเคราะห์แผนธุรกิจของตัวเองได้เป็นอย่างดี มองเห็นจุดอ่อน และจุดแข็งในธุรกิจได้อย่างชัดเจน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการตลาดใหม่ๆ ที่นำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้
  • มีไอเดียในการเขียนแผนธุรกิจในอนาคต โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ
  • เขียนแผนธุรกิจ BMC ได้อย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วน
  • เข้าร่วมกิจกรรมจนครบหลักสูตร 10 ชั่วโมง
  • แนวทางในการปรับตัวให้อยู่รอดในยุค Covid-19 ที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจ

หากได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในกิจกรรม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อแจ้งผลคัดเลือก และส่งรายละเอียดในการเข้าอบรมในกิจกรรมที่ 2