จัดโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จบหลักสูตรภายในเดือนมีนาคม 2565

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจหรือวิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่สามารถ
จัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้

กลุ่มเป้าหมาย

 

ผู้ที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจ เช่น ประชาชนทั่วไป นักศึกษา
หรือผู้ว่างงาน

 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการจัดตั้ง
หรือขยายธุรกิจ

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 

​การจัดกิจกรรมผ่านระบบ E-learning
โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าอบรม
โดยจะเริ่มเปิดเรียนช่วงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาอบรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม (20 ชั่วโมง)

ABOUT US

Entrepreneur 101 (จำนวน 180 นาที)


หัวข้อ : เพิ่มทักษะ สร้างแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ
(เวลาบรรยาย 60 นาที)

หัวข้อ : รู้ทัน Digital Disruption เตรียมพร้อมผู้ประกอบการใหม่
(เวลาบรรยาย 60 นาที)

 

หัวข้อ : เช็กลิสต์ความพร้อม วางเป้าหมาย สร้างโอกาสเป็นไปได้ทางธุรกิจ
(เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย
วีรพล สวรรค์พิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing Manager
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BMC in Action (จำนวน 150 นาที)


หัวข้อ : เทคนิคเขียนแผน BMC ปั้นธุรกิจได้แบบมืออาชีพ (1,2,3)
(เวลาบรรยาย ตอนละ 30 นาที)

หัวข้อ : Hands-on BMC Workshop (เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย
วีระ เจียรนัยพานิชย์
นักการตลาด นักสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME

Extra Push (จำนวน 270 นาที)


หัวข้อ : เสริมทักษะการตลาดยุคใหม่ เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงจุด (เวลาบรรยาย 50 นาที)

บรรยายโดย
สุนาถ ธนสารอักษร
Managing Director แห่ง Rabbit’s Digital Group


หัวข้อ : เคล็ดลับบริหารคน บริหารองค์กร พิชิตความสำเร็จให้ธุรกิจ (เวลาบรรยาย 50 นาที)

บรรยายโดย
พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี
Founder & CEO of SMART ID Group Ltd.

 

หัวข้อ : เพิ่มองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการเงิน (เวลาบรรยาย 50 นาที)

บรรยายโดย
อภิวัฒน์ หวังมีชัย
CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน ภาษี และระบบบัญชี

 

หัวข้อ : Restart ธุรกิจคิดต่อยอดด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย
แดน ปฐมวาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)

 

หัวข้อ : เจาะกลยุทธ์ พลิกธุรกิจโตด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย
ปิยะนุช สัมฤทธิ์
นายกสมาคมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

กิจกรรมที่ 1

วีระ เจียรนัยพานิชย์

นักการตลาด นักสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME

สุนาถ ธนสารอักษร

Managing Director แห่ง Rabbit’s Digital Group

พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี

Founder & CEO of SMART ID Group Ltd.

อภิวัฒน์ หวังมีชัย

CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง
และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน
ภาษี และระบบบัญชี

แดน ปฐมวาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)

ปิยะนุช สัมฤทธิ์

นายกสมาคมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

โครงการ DIPROM : Go-Getter เติมความคิด สร้างธุรกิจใหม่ให้ดีพร้อม

สร้างธุรกิจใหม่ – Business Essential (จำนวน 10 ชม.) ประกอบไปด้วย

MODULE

02

MODULE

03

MODULE

01

วีรพล สวรรค์พิทักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing Manager
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ได้มีการปรับ Mindset เพื่อการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่สามารถรู้เท่าทันถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล สามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

มีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รู้ถึงจุดเด่น
หรือคุณค่าของธุรกิจตัวเอง รู้จักเชื่อมโยงไปยังพาร์ตเนอร์ใหม่ๆ และที่สำคัญรู้เส้นทาง
ที่จะเดินไปในอนาคตได้อย่างชัดเจนขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• ได้เรียนรู้ถึงการทำตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถเข้ากับผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

• ได้เข้าใจถึงความสำคัญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กร, ภาษี, บัญชี
ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี
การบริหารโลจิสติกส์

• ได้เข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่
องค์กรในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมี

หลังจากเรียนจบกิจกรรมที่ 1 แล้วจะมีการคัดเลือก จำนวน 200 ธุรกิจ
เพื่อได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในกิจกรรมที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้นต่อไป

การคัดเลือกเพื่อรับสิทธิ์เข้าอบรมในกิจกรรมที่ 2

ทางผู้จัดกิจกรรมจะมีการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 จำนวน 200 คน เพื่อเข้าอบรมในระบบ E-Learning ในหลักสูตร 10 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้สิทธิ์ในการชิงเงินทุนสร้างธุรกิจ

 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก มีดังนี้

•           สามารถวิเคราะห์แผนธุรกิจของตัวเองได้เป็นอย่างดี มองเห็นจุดอ่อน และจุดแข็งในธุรกิจได้อย่างชัดเจน

•           มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการตลาดใหม่ๆ ที่นำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้

•           มีไอเดียในการเขียนแผนธุรกิจในอนาคต โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ

•           เขียนแผนธุรกิจ BMC ได้อย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วน

•           เข้าร่วมกิจกรรมจนครบหลักสูตร 10 ชั่วโมง

•           แนวทางในการปรับตัวให้อยู่รอดในยุค Covid-19 ที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจ

 

หากได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในกิจกรรม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อแจ้งผลคัดเลือก
และส่งรายละเอียดในการเข้าอบรมในกิจกรรมที่ 2

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม