จัดโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จบหลักสูตรภายในเดือนมีนาคม 2565

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจหรือวิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่สามารถ
จัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้

กลุ่มเป้าหมาย

 

ผู้ที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจ เช่น ประชาชนทั่วไป นักศึกษา
หรือผู้ว่างงาน

 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการจัดตั้ง
หรือขยายธุรกิจ

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 

​การจัดกิจกรรมผ่านระบบ E-learning
โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าอบรม
โดยจะเริ่มเปิดเรียนช่วงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาอบรม 10 ชั่วโมง

ABOUT US

Entrepreneur 101 (จำนวน 180 นาที)


หัวข้อ : เพิ่มทักษะ สร้างแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ
(เวลาบรรยาย 60 นาที)

หัวข้อ : รู้ทัน Digital Disruption เตรียมพร้อมผู้ประกอบการใหม่
(เวลาบรรยาย 60 นาที)

 

หัวข้อ : เช็กลิสต์ความพร้อม วางเป้าหมาย สร้างโอกาสเป็นไปได้ทางธุรกิจ
(เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย
วีรพล สวรรค์พิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing Manager
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BMC in Action (จำนวน 150 นาที)


หัวข้อ : เทคนิคเขียนแผน BMC ปั้นธุรกิจได้แบบมืออาชีพ (1,2,3)
(เวลาบรรยาย ตอนละ 30 นาที)

หัวข้อ : Hands-on BMC Workshop (เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย
วีระ เจียรนัยพานิชย์
นักการตลาด นักสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME

Extra Push (จำนวน 270 นาที)


หัวข้อ : เสริมทักษะการตลาดยุคใหม่ เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงจุด (เวลาบรรยาย 50 นาที)

บรรยายโดย
สุนาถ ธนสารอักษร
Managing Director แห่ง Rabbit’s Digital Group


หัวข้อ : เคล็ดลับบริหารคน บริหารองค์กร พิชิตความสำเร็จให้ธุรกิจ (เวลาบรรยาย 50 นาที)

บรรยายโดย
พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี
Founder & CEO of SMART ID Group Ltd.

 

หัวข้อ : เพิ่มองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการเงิน (เวลาบรรยาย 50 นาที)

บรรยายโดย
อภิวัฒน์ หวังมีชัย
CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน ภาษี และระบบบัญชี

 

หัวข้อ : Restart ธุรกิจคิดต่อยอดด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย
แดน ปฐมวาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)

 

หัวข้อ : เจาะกลยุทธ์ พลิกธุรกิจโตด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(เวลาบรรยาย 60 นาที)

บรรยายโดย
ปิยะนุช สัมฤทธิ์
นายกสมาคมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

กิจกรรม

วีรพล สวรรค์พิทักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing Manager
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วีระ เจียรนัยพานิชย์

นักการตลาด นักสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME

สุนาถ ธนสารอักษร

Managing Director แห่ง Rabbit’s Digital Group

อภิวัฒน์ หวังมีชัย

CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง
และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน
ภาษี และระบบบัญชี

พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี

Founder & CEO of SMART ID Group Ltd.

แดน ปฐมวาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)

ปิยะนุช สัมฤทธิ์

นายกสมาคมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

โครงการ NEC : Go-Getter ยกระดับธุรกิจ ติดจรวดสู่ความสำเร็จ

สร้างธุรกิจใหม่ – Business Essential (จำนวน 10 ชม.) ประกอบไปด้วย

MODULE

01

MODULE

02

MODULE

03

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ได้มีการปรับ Mindset เพื่อการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่สามารถรู้เท่าทันถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล สามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

มีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รู้ถึงจุดเด่น
หรือคุณค่าของธุรกิจตัวเอง รู้จักเชื่อมโยงไปยังพาร์ตเนอร์ใหม่ๆ และที่สำคัญรู้เส้นทาง
ที่จะเดินไปในอนาคตได้อย่างชัดเจนขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• ได้เรียนรู้ถึงการทำตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถเข้ากับผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

• ได้เข้าใจถึงความสำคัญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กร, ภาษี, บัญชี
ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี
การบริหารโลจิสติกส์

• ได้เข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่
องค์กรในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมี

หลังจากเรียนจบแล้วจะมีการคัดเลือก จำนวน 200 ธุรกิจ
เพื่อรับสิทธิ์ในการอบรมหลักสูตรแบบเชิงลึกยิ่งขึ้นต่อไป

การคัดเลือกเพื่อรับสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรแบบเชิงลึก

ทางผู้จัดกิจกรรมจะมีการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 จำนวน 200 คน เพื่อเข้าอบรมในระบบ E-Learning ในหลักสูตร 10 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้สิทธิ์ในการชิงเงินทุนสร้างธุรกิจ

 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก มีดังนี้

•           สามารถวิเคราะห์แผนธุรกิจของตัวเองได้เป็นอย่างดี มองเห็นจุดอ่อน และจุดแข็งในธุรกิจได้อย่างชัดเจน

•           มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการตลาดใหม่ๆ ที่นำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้

•           มีไอเดียในการเขียนแผนธุรกิจในอนาคต โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ

•           เขียนแผนธุรกิจ BMC ได้อย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วน

•           เข้าร่วมกิจกรรมจนครบหลักสูตร 10 ชั่วโมง

•           แนวทางในการปรับตัวให้อยู่รอดในยุค Covid-19 ที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจ

 

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม