​สถาบันอาหารจัด OPEN HOUSE แจงแผนหนุน SMEs

by SME Thailand PR News 29 มค. 2015
Share:


    สถาบันอาหาร  จัด OPEN HOUSE อวดโฉมด้วยรูปลักษณ์ทันสมัย หลังปรับปรุงใหม่ทั้งอาคารสำนักงาน อาคารจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ และศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร(แล็บ) รองรับภารกิจสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทย แจงผลจากการพัฒนาองค์กรในรอบ 4 ปี พร้อมเดินหน้า 3 โปรเจ็คใหญ่เทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

          นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถาบันอาหารได้ดำเนินงานมาจนครบปีที่ 18 แล้ว โครงการสำคัญๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการนั้นมีผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยดี ทั้งยังเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารส่งออกของไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางมีศักยภาพการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศในเวทีการค้าโลกได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะการยกระดับบุคลากรและมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหารสู่สากล หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ทั้งในรูปแบบ Ready to Eat และ Ready to Cook 

    ซึ่งในภาพรวมของทุกโครงการ สถาบันอาหารได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งสิ้น 270 ผลิตภัณฑ์ (ในปี 2555 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ 31 ผลิตภัณฑ์ ปี 2556 มี 116 ผลิตภัณฑ์ และปี 2557 มี 123 ผลิตภัณฑ์) ทั้งนี้ในปี 2557 นี้ทางสถาบันอาหารจึงได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมุ่งเน้นการเปิดตลาดอาหารไทยสู่ AEC ด้วยการจัด Business Matching, Business Creation and Networking ในประเทศเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้สามารถเข้าสู่สนามการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน

          ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันอาหารได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ประการ คือ 1. การสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 2. การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารที่ล้ำสมัย เข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองทันต่อเหตุการณ์ 3. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารสู่สากล และ4. การพัฒนาสมรรถนะสถาบันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เช่นเดียวกับในปี 2558 นี้ที่ยังคงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
         
    ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายผ่านโครงการสำคัญๆ คือ 1)โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก หรือ Thailand Food Quality to the World 2)โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย หรือ Thailand Food Forward และ3)โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่มุ่งสนองนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยเน้นให้ไทยเป็น “ครัวคุณภาพของโลก” และในปี 2558 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุน 3 โครงการหลักดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

    และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จึงริเริ่มดำเนินการ ”โครงการเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น 3 โครงการ ด้วยกัน ได้แก่ 

    1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อุตสาหกรรมอาหารของไทย การจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) 

    2.โครงการพัฒนาเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน(Thailand Sustainability Award : TSA) และการให้รางวัล Thailand Sustainability Award 2015 แก่กลุ่มอุตสาหกรรมบริการอาหาร 

    3.โครงการยกระดับ 600 ครัวอาหารของไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล (600 Thai Mass Catering for International Standard) 

         
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021