กรมพัฒน์ฯ ย้ำ! ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วแบบมืออาชีพ

by SME Thailand PR News 31 มีค. 2015
Share:
                                                               
 
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดมาตรการการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มงวด ย้ำ! ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วแบบมืออาชีพ เร่งเดินหน้าใช้เทคโนโลยีพัฒนางานบริการต่อเนื่อง พร้อมให้บริการด้วยจิตสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ กรมฯ ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่อง 1 ใน 20 หน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมที่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีมาตรฐาน ที่แน่นอน ชัดเจน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการให้บริการต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

    ดังนั้น กรมฯ จึงได้กำหนดมาตรการการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไว้ 3 มาตรการ ดังนี้ 1) จัดทำ "คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดต่าง ๆ ในการขอรับบริการ 2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอใช้บริการต่างๆ จะต้องตรวจสอบคำขอฯ และเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใด ต้องรีบแจ้งให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบทันที 3) การพิจารณาคำขอของเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการให้เสร็จตามที่ได้ประกาศไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

    ทั้งนี้ กรมฯ ได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Single Point Service) ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ การยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศ โดยสามารถใช้บริการได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ จุดเดียวทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

    และเพื่อเน้นย้ำถึงการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วแบบมืออาชีพ กรมฯ ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยปัจจุบันสามารถลดระยะเวลาการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 1.30 ชั่วโมง ซึ่งมีความรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่

    การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลข้ามเขตจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ตั้งใหม่สามารถจดทะเบียนข้ามเขตได้ทั่วประเทศ จากเดิมต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานแห่งใหญ่เท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา 

    e - Registration หรือ การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับบริการภาครัฐแบบไร้กระดาษ (Paperless System) มุ่งสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอย่างครบวงจร ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในปี 2560 ซึ่งจะทำให้การจดทะเบียนฯ ของไทย เหลือเพียง 1 ขั้นตอนเท่านั้น และมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 วัน

    การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยเจ้าของคนเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว และช่วยลดปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่าง ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียและผลกระทบต่างๆ ก่อนทำการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลโดยคนเดียวต่อไป

    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกระดับให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจด้วยจิตบริการสาธารณะ (Service Mind) ด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมฯ ตามวิสัยทัศน์องค์กร "มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย”
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021