กรมพัฒน์ฯ ย้ำ! ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วแบบมืออาชีพ

by SME Thailand PR News 31 มีค. 2015
Share:
                                                               
 
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดมาตรการการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเข้มงวด ย้ำ! ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วแบบมืออาชีพ เร่งเดินหน้าใช้เทคโนโลยีพัฒนางานบริการต่อเนื่อง พร้อมให้บริการด้วยจิตสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ กรมฯ ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่อง 1 ใน 20 หน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมที่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีมาตรฐาน ที่แน่นอน ชัดเจน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการให้บริการต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

    ดังนั้น กรมฯ จึงได้กำหนดมาตรการการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไว้ 3 มาตรการ ดังนี้ 1) จัดทำ "คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดต่าง ๆ ในการขอรับบริการ 2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอใช้บริการต่างๆ จะต้องตรวจสอบคำขอฯ และเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใด ต้องรีบแจ้งให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบทันที 3) การพิจารณาคำขอของเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการให้เสร็จตามที่ได้ประกาศไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

    ทั้งนี้ กรมฯ ได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Single Point Service) ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ การยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศ โดยสามารถใช้บริการได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ จุดเดียวทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

    และเพื่อเน้นย้ำถึงการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจรวดเร็วแบบมืออาชีพ กรมฯ ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยปัจจุบันสามารถลดระยะเวลาการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 1.30 ชั่วโมง ซึ่งมีความรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่

    การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลข้ามเขตจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ตั้งใหม่สามารถจดทะเบียนข้ามเขตได้ทั่วประเทศ จากเดิมต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานแห่งใหญ่เท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา 

    e - Registration หรือ การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับบริการภาครัฐแบบไร้กระดาษ (Paperless System) มุ่งสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอย่างครบวงจร ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในปี 2560 ซึ่งจะทำให้การจดทะเบียนฯ ของไทย เหลือเพียง 1 ขั้นตอนเท่านั้น และมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 วัน

    การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยเจ้าของคนเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว และช่วยลดปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่าง ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียและผลกระทบต่างๆ ก่อนทำการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลโดยคนเดียวต่อไป

    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกระดับให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจด้วยจิตบริการสาธารณะ (Service Mind) ด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมฯ ตามวิสัยทัศน์องค์กร "มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย”
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021