กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน "RSP Innovation Day 2015" โชว์นวัตกรรมทางธุรกิจ

by SME Thailand PR News 27 กค. 2015
Share:


 
        สอว.จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดรวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 
    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) (Science Park Promotion Agency : SPA) สนับสนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  (Northern Science Park), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science Park) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park) ผ่านนโยบาย 5 แผนงานหลัก ได้แก่

     1. การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมดังนี้ การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม, การให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อทำวิจัย, การให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม, การให้บริการออกแบบนวัตกรรม, การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    2. การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3.การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 4. การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 
    สอว. จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 215 (RSP Innovation Day 2015) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดรวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน

    ตลอดจนการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี MOST InnovationAwardsแก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

    นอกจากนี้ สอว. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนา นำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต
 
    "อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเปรียบเสมือนเป็นประตูผ่านเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร แต่รอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมมีช่องว่างมาก ซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญสามารถข้ามไปสู่ภาคการผลิต และบริการได้อย่างคล่องตัว 

    งาน "Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2015" ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาค ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้พบกับภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาลอีกด้วย" รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวสรุป


Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020