​สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ

by SME Thailand PR News 10 สค. 2015
Share:


    สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ เปิดทางใช้ทรัพย์สิน 6 ประเภทมาค้ำประกันเข้าถึงเงินทุน
    
    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 167 ต่อ2 เห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

    ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การกำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ประกอบด้วย 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง 3.สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ใช้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 4.อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 5.ทรัพย์สินทางปัญญา และ 6.ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง จากเดิมที่กำหนดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น

    ขณะเดียว คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีข้อสังเกตว่า การนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

    ดังนั้น เพื่อให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกที่พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้แล้ว สมควรมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ กำหนดแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชนในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา : www.posttoday.com/politic/380756
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020