สวทช.จัดสัมมนาพัฒนา SME อุตฯอาหารไทยสู่ผลิตภัณ์นวัตกรรม

by smethailandclub 24 ธค. 2015
Share:


    สวทช. จัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร”  พร้อมตั้งเป้าคัดวิสาหกิจที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และมีศักยภาพใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างน้อย 10 รายเข้าสู่โครงการฯ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจนพัฒนาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อไป

    นางวิไลภรณ์ แช่มประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมอาหาร กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ภาครัฐจะผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีเป้าหมายที่จะใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไทย

    โดยรัฐบาลกำหนดเป็นแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน เช่น โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ ที่บูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วน มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีส่วนในการนำผลงานวิจัย/เทคโนโลยีต่างๆ มาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์/มีมูลค่าเพิ่ม จนเกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่น้อยกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ 

    ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ พ.ศ. 2559-2564 ให้คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติพิจารณา เพื่อเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็น Center of Asia for Food Innovation and Value Added Agricultural Products ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารและการบริการด้านอาหารอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง

    ด้าน นางสาวพีชยา จิระธรรมกิจกุล ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITAP) สวทช. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย TFV ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นโครงการที่นำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 

    อีกทั้ง สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม มีความโดดเด่น ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และมีกลไกในการถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการด้วยบริการที่ปรึกษา ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP 

    โดยในการดำเนินงานเริ่มต้นจากการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ให้กับกลุ่ม SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร รวม 2 วัน และจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 ราย โดยทีมที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และคัดเลือกผลงานเด่นอีกจำนวนหนึ่ง นำไปพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และนำไปทดสอบตลาดจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาด

    สำหรับ สวทช. มีพันธกิจหลักมุ่งสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี ผ่านบริการต่างๆ อาทิ การร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย และการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ที่จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น ยกระดับรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจรวม

     โดย สวทช. มีกลไกสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ ด้วยบริการที่ปรึกษาและสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ซึ่งจะให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหาภาคอุตสหกรรม ผ่านทางโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ Innovative & Technology Assistance Program (ITAP) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระดับสูง และมีเครือข่ายเชื่อมโยงที่ดีกับผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันศึกษาต่างๆ

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021