เตรียมวางโรดแมปปฎิรูปทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระบบ

by smethailandclub 15 กพ. 2016
Share:       นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของต่างชาติ โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปทำโรดแมปการปฏิรูปทรัพย์สินทางปัญญาไทยทั้งระบบ ครอบคลุม 4 เรื่อง คือ การส่งเสริม คุ้มครอง ปราบปราม และสร้างจิตสำนึก ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างจัดทำแผนดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรี

    ในเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อปราบปรามการละเมิดบนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติสร้างความมั่นใจต่อการค้าและการลงทุน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธานและประกอบด้วยหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดีเอสไอ กรมศุลกากร กระทรวงไอซีที กสทช. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เป็นกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทาง กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานในเรื่องการปราบปรามการละเมิดให้เกิดผลอย่างจริงจัง ทั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่การค้าตลาดชายแดน การขโมยสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมและบนอินเตอร์เน็ต
 
    ในส่วนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพงานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากกรมฯ มีงานค้างสะสมมากและมีอัตรากำลังผู้ตรวจสอบจำกัด ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมขอเพิ่มอัตรากำลังผู้ตรวจสอบเพื่อรองรับปริมาณคำขอจดทะเบียนที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองได้ทันเวลาที่จะใช้ประกอบธุรกิจ ขณะเดียวกันกรมฯ มีแผนที่จะเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระงานสืบค้นและตรวจสอบเบื้องต้น รวมทั้งปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระบบไอทีของกรมฯ ให้ได้มาตรฐานและทันสมัยมากขึ้น
 
    สิ่งสำคัญซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ คือ การปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน ในทุกระดับ จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ของการคุ้มครอง และผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและตนเองเมื่อมีการละเมิด ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งดำเนินการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เกิดความเข้าใจและเห็นโทษของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ด้วยในทุกระดับ
 
    ประการสุดท้ายคือ เรื่องการส่งเสริมให้เกิดการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมซึ่งยังมีพื้นที่และโอกาสอีกมากสำหรับนักสร้างสรรค์ และนักพัฒนาสินค้าของไทย หากคนไทยไม่ซื้อ ไม่ใช้ ไม่ขายของปลอมจะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมชุมชน สินค้าโอทอป และแบรนด์คนไทยจะได้รับประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการที่จะช่วยสนับสนุนอยู่แล้ว
 
    อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวสรุปว่า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศกำลังพัฒนาที่ผลิตสินค้าโดยต้นทุนต่ำไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถดึงดูดการลงทุนเข้ามาในอุตสาหกรรมใหม่ การเตรียมโรดแมปในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยการส่งเสริม คุ้มครอง ปราบปรามและปลูกจิตสำนึกจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
 
    นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้ในการเจรจาจัดทำ FTA กรอบต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการมีข้อบทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เช่นการเจรจา RCEP และTPP ที่ประชุมจึงได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และจัดทำสรุปการเตรียมการของไทย เพื่อรองรับการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงทางการค้าต่างๆ ซึ่งรวมถึงการศึกษากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหากจำเป็น และรายงานผลให้ คทป.ทราบในการประชุมครั้งต่อไป


ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”

อีซูซุเดินหน้ารุกตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ด้วยการจับมือ 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง ตอกย้ำนิยาม..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021