Thai – BISPA เดินหน้าผลักดันธุรกิจไทยกับนวัตกรรมยุคดิจิตอล

by smethailandclub 17 พค. 2016
Share:

           
            สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) จัดงาน Thai-BISPA Day 2016 ภายใต้แนวคิด การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมในยุคดิจิตอล (Innovative Business Incubation in Digital Era) เดินหน้ารุกตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี หวังผลักดันภาคธุรกิจไทยให้เติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ขับเคลื่อนเพื่อให้ทันต่อกระแสโลก 

            ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ตามแนวคิดของรัฐบาลในการเดินหน้าประเทศไทย มุ่งผลักดันภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มั่นคงแข็งแรง Thai-BISPA Day 2016 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีแนวคิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล และเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลในเวทีโลก เนื่องจากปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น

     “ดังนั้น การทำธุรกิจบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีแรงงานหรือเครื่องจักรจำนวนมากเท่านั้น แต่ธุรกิจขนาดเล็กหรือแม้แต่ธุรกิจเกิดใหม่ที่เราคุ้นหูว่า Startup นั้น ก็มีความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT ให้ทันในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ เพื่อสอดรับตลาดสากลที่เชื่อมต่อกันเพียงปลายนิ้วจากทุกหนทุกแห่งทั่วโลก”
 
    ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในมุมของรัฐบาลนั้น ก็มีภารกิจสำคัญมากมายที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลให้เดินหน้าอย่างเป็นระบบ เข้มแข็ง พร้อมรับมือกระแสการเติบโตของสังคมโลกที่ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและทันสมัย 

    โดยรัฐบาลได้มีการลงทุนและปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อีกทั้งยังผลักดันนโยบายต่างๆ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งนักศึกษา เยาวชนให้เกิดความตื่นตัว และเตรียมพร้อมต่อทิศทางโลกอย่างมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจแนวใหม่มากมายเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อของงานสัมมนา Thai-BISPA Day 2016 ในการสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้เกิด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งในรูปแบบของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตลาด และสามารถสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจรวมถึงความยั่งยืนทางสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย
 
    นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล นายกสมาคม Thai-BISPA กล่าวว่า งานสัมมนาประจำปี Thai-BISPA Day 2016 เป็นความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และธนาคารกสิกรไทย จำกัด ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

    ทั้งนี้ Thai-BISPA หวังว่า จะเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อตอบรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ในปีนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญกับปีที่ 7 ของการเจริญเติบโตของสมาคมอย่างต่อเนื่อง สมาคมได้วางแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมไทยในยุคดิจิตอล ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานสมาชิกที่เป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย พร้อมด้วยบริการและโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และใช้ช่องทางการตลาดจากเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

            “นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีแรกของการมอบรางวัล Thai-BISPA Awards ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขาหลัก ได้แก่ สาขารางวัลหน่วยบ่มเพาะธุรกิจดีเด่น ซึ่งมอบให้แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสาขารางวัลผู้ประกอบการดีเด่นภายใต้หน่วยงานสมาชิกที่ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ นอกจากนี้ ยังพ่วงด้วยอีก 3 รางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในมิติของการถ่ายทอดเทคโนโลยี โอกาสการเติบโตในต่างประเทศ และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ การมอบรางวัลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รวมถึงเป็นการเตรียมเสนอรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป”

            “และอีกส่วนสำคัญของงาน Thai – BISPA Day 2016 คือการเป็นช่องทางในการเจรจาทางธุรกิจ เกิดการเชื่อมต่อทางระหว่างกลุ่มบริษัทคู่ค้าและความร่วมมือ ไม่เพียงแต่นักธุรกิจเท่านั้น แต่ผู้ที่สนใจ มีแนวคิดและอยากจะริเริ่มธุรกิจ ก็สามารถเข้าร่วมงานเพื่อต่อยอดไอเดีย พูดคุยแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานสนับสนุนทุกภาคส่วนที่พร้อมให้การสนับสนุน เดินหน้าจับมือไปด้วยกัน เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน” นายชูศักดิ์ กล่าวสรุป

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021