ธอส.สร้างโอกาสการเป็นเจ้าของบ้านจัดโครงการ'ธอส. โรงเรียนการเงิน'

by smethailandclub 08 มิย. 2016
Share:

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าเต็มกำลัง 'โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน' มุ่งให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสการเป็นเจ้าของบ้านในอนาคต คาดสิ้นปี  จะมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 7,000 ราย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ดำเนินตาม “พันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดทำ “โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน และเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยลูกค้าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร แนวทางการปฏิบัติในการขอสินเชื่อ 

โดยธนาคารได้แบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ลูกค้ามีศักยภาพทางการเงินและมีเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีที่อยู่อาศัยได้ในอนาคต เนื่องจากมีเอกสารแสดงรายได้ชัดเจน แต่อาจมีรายได้สุทธิ ไม่เพียงพอต่อการซื้อบ้านในระดับราคาที่ต้องการ หรือ อาจไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ สัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาวงเงินให้สินเชื่อของธนาคาร เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อเพียงพอต่อการซื้อที่อยู่อาศัย
กลุ่มที่ 2 ลูกค้าที่ไม่มีความพร้อมทางด้านเอกสารการเงินและไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ  ซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ โดยเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุดบัญชีรับ - จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงการมีอยู่ของรายได้ แนะนำการจัดเก็บหลักฐานเพื่อแสดงที่มาของรายได้ อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 ลูกค้าที่เคยติดปัญหาเครดิตบูโร ปัจจุบันไม่มีภาระหนี้ แต่ไม่มีความพร้อมด้านเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นกลุ่มที่เคยประสบปัญหาการผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ในอดีตแต่ปัจจุบันสามารถปิดบัญชียอดค้างชำระที่เคยเกิดขึ้นได้แล้ว ปัจจุบันไม่มีภาระหนี้ และควรได้รับโอกาส  ในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีที่อยู่อาศัยได้ในอนาคตอีกครั้ง สำหรับวิธีปฏิบัติควรเปิดบัญชีเงินฝาก และต้องฝากเงินอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดตามวงเงินที่ลูกค้าจะสามารถกู้ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน และเมื่อครบกำหนดต้องมีเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า 9 เท่าของเงินงวด

กลุ่มที่ 4 นักศึกษาจบใหม่  เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีที่อยู่อาศัยได้ในอนาคต หากประกอบอาชีพและมีที่มาของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเอกสารประกอบการ  ยื่นสินเชื่อ อาทิ เอกสารเพื่อแสดงที่มาของรายได้ สมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงแหล่งการมีอยู่ของรายได้ เป็นต้น โดยธนาคารมีแผนจะให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงินแก่ลูกค้ากลุ่มนี้แบบเชิงรุกในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ลูกค้าตามโครงการดังกล่าวเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะมีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งธนาคารจะพิจารณาผ่อนปรนสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) เพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 50% ของรายได้สุทธิ วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020