เซเว่น อีเลฟเว่นจับมือ สสว.-กสอ.-ส.การค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

by smethailandclub 28 กค. 2016
Share:


ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมเอสเอ็มอี จับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทยจัดโครงการรวมพลังส่งเสริมเอสเอ็มอี  'เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2559' มอบรางวัลเชิดชูเอสเอ็มอีที่มีคุณภาพมาตรฐานและมุ่งส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพไปแข่งขันในระดับสากล พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในเครือข่ายของสสว.และกสอ.จำนวน 1,300 ทุน เรียนที่ปัญญาภิวัฒน์รวมมูลค่า 135 ล้านบาท

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และนายกสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย กล่าวว่า เอสเอ็มอีเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมและเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญให้กับประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลายภาคส่วนได้มาร่วมมือกันในการสนับสนุนส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างแข็งแรงและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่องสินค้า เอสเอ็มอีที่จำหน่ายผ่านเซเว่น อีเลฟเว่นและทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชนเป็นอย่างดี และส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีรวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 20,000 รายการ และมีการเพิ่มสัดส่วนสินค้าเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด ซีพี ออลล์ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.),กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)กระทรวงอุตสากรรม และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทยที่มีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอี จัดโครงการรวมพลังส่งเสริมเอสเอ็มอี  “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2559”เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเอสเอ็มอีที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพมีมาตรฐานจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ให้แข่งขันได้ในระดับสากลได้ และเป็นต้นแบบให้กับเอสเอ็มอีรายอื่นๆได้พัฒนาศักยภาพเพื่อเติบโตต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซีพี ออลล์ยังจัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรหลานผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในเครือข่ายของสสว.และกสอ.จำนวน 1,300 ทุน รวมมูลค่า 135 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนระดับปวช.เรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 ทุนและระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน 300 ทุน เรียนที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียน 12 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้บุตรหลานเอสเอ็มอีนำความรู้ใหม่ๆ มาเป็นแนวทางต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต  

 


นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ สสว. ได้รับนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนและขับเคลื่อน SME ตามหลักการของ Thailand 4.0 คือสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้ SME ทุกกลุ่มเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจ โดยเน้นการนำนวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด  ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เช่น มี อย.รับรอง เพื่อขยายตลาดได้โดยไม่มีข้อจำกัด นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและจัดจำหน่าย  สสว. จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการส่งเสริม SME อาทิ  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เน้นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Regular) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME (Turn Around)  เพื่อปรับปรุงกิจการให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปได้ 

โดย สสว.ยังมีโครงการเงินทุนพลิกฟื้นสำหรับ SMEs จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยให้เป็นเงินกู้รายละไม่เกิน 1.0 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง นอกจากนี้ สสว. ยังให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ Smart Farmers ให้พัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ โดยดำเนินโครงการร้านค้าประชารัฐสุขใจจำนวน 148 แห่ง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริมปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ SME โดยเปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ซึ่งเปิดให้บริการรวม 11 แห่งทั่วประเทศ  การขยายโอกาสทางการตลาดโดยนำผู้ประกอบการ SME เชื่อมโยงการค้ากับประเทศในภูมิภาคต่างๆ  ทั้งนี้ การที่มีภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุนดูแล SME ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และควรให้การสนับสนุนจะได้เป็นอีกแรงในการช่วยผลักดันให้ SME ไทยเป็นพลังในการสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทย

นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถเป็นหัวหอกในการรุกตลาดAEC ได้พร้อมสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ในการรวมกลุ่มธุรกิจกัน ซึ่งอาจเป็นการสร้างเครือข่ายภายในประเทศ หรือการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ ที่ผู้ประกอบการจะไปลงทุนทำการค้าขายด้วย การจัดโครงการรวมพลังส่งเสริมเอสเอ็มอี  “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2559” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจที่จะช่วยสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและมีเครือข่ายในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021