มธ.เตรียมปั้นกลุ่มวิชา “ศาสตร์ผู้ประกอบการ” ให้ ป.ตรีทุกสาขาเลือกเรียน รับเศรษฐกิจ 4.0

by smethailandclub 31 มค. 2017
Share:


 
ธรรมศาสตร์ เตรียมปั้นกลุ่มวิชา “ศาสตร์ผู้ประกอบการ” ให้ ป.ตรีทุกสาขาเลือกเรียน รับเศรษฐกิจ 4.0 พร้อมชี้ผลผลิตมหาวิทยาลัยต้องมี “Global Mindset” พร้อมทักษะสื่อสารได้ 3 ภาษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ปักธงชู 5 ยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัย ปี 2560-2564 พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำ อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิต ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ศาสตร์การประกอบการและธุรกิจ รวมถึงต้องต้องมีความคิดการทำงานระดับโลก “Global Mindset” พร้อมทักษะความสามารถในสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์งานวิจัย  ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  มุ่งเน้นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เท่าทันและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ  โดยการผลักดันความพร้อมด้านสุขภาพสู่ภาคประชาชน อาทิ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจ เส้นเลือดและ เมตาโบลิซึ่ม โครงการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ โครงการเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน ฯลฯ และ ยุทธศาสตร์การมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปั้นบัณฑิตยุคใหม่ให้ครบถ้วนด้วยคุณภาพ และพร้อมก้าวสู่การเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน กับ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.0”


ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ประเทศชาติจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีเสถียรภาพ จากการมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถเติบโตได้จากการมีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ อันเกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้ เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง แต่ทั้งนี้ การที่บุคคลจะมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวได้ย่อมเกิดจากการเรียนรู้และการปลูกฝังโดยสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในเรื่องหลักสูตร และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เน้นหนักในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ สู่การต่อยอดในสิ่งใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย พร้อมเดินหน้าปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ให้ครบเครื่องด้วยพื้นฐานความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง ผนวกรวมกับทักษะการคิดประกอบการอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบัน ในปี 2560-2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)    สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS ทักษะผู้ประกอบการ และ 3 ภาษา

การสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีองค์ความรู้แบบบูรณาการในศาสตร์ต่างๆ มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการเป็นผู้นำ และสามารถเข้ากับสังคมที่หลากหลายได้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรแอคทีฟ เลินนิ่ง (Active Learning) ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีแนวคิดด้านการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรผู้ประกอบการกว่า 1,000 รายวิชา และบรรยากาศที่เอื้อต่อคิดพัฒนาธุรกิจ  รับเศรษฐกิจ 4.0 รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการมองการทำงานและการใช้ชีวิตที่เข้าในบริบทของโลก (Global Mindset) และยังต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 3 ภาษา นอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมารวมถ่ายทอดองค์ความรู้ในภาษาที่ 3 เป็นต้น

2)    สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมเชิงพัฒนาต่อสังคมและโลก

การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล ตามแนวนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ของรัฐบาล อาทิ งานวิจัยด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ด้านสุขภาพ (Health) ด้านอาหารเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Agriculture & Bio-Tech) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy & Environment) ด้านดิจิตอล (Digital) ด้านหุ่นยนต์อัจริยะ (Intelligent Robot) และด้านสร้างสรรค์ (Creative) ผ่านการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นสหสาขาวิชา การพัฒนาคลัสเตอร์การวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และการจัดสรรทุนแก่นักศึกษาปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น

3)    สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน จนไปถึงระดับบุคคล ผ่านการผนึกความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน คือ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย ในการเตรียมจัดตั้งโครงการ NEXT (New Entrepreneurial Exchange and Transfer) สู่การเชื่อมโยงพื้นที่ให้เป็นเขตนวัตกรรม (Startup District) เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสัญชาติไทยให้เพิ่มมากขึ้น อันจะช่วยผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติได้อย่างยั่งยืน

4)    มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

การมุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล โดยการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิก (Clinical excellence Center) โดยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้บริการแก่ชุมชนและประชาชน อาทิ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจ เส้นเลือดและ เมตาโบลิซึ่ม โครงการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ (การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) และโครงการพรีเมี่ยมคลินิก รวมไปถึงการสร้างชุมชนต้นแบบ (Community Base) โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดี อาทิ โครงการเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน การส่งต่อความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์แก่ชุมชน ด้วยมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัย ตลอดจนมีความรู้ในการตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งในฟาร์มของตนเองและฟาร์มเพื่อนได้อย่างแม่นยำ ฯลฯ

              5)    มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

การพัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ผ่านการมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูง อาทิ การจัดทำระบบการเงิน งบประมาณ และพัสดุ การจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการวางแผน ด้านวิจัย ด้านประกันคุณภาพ และด้านวิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อย่างการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี KPI รายบุคคลตามตำแหน่งงานที่ชัดเจน การจัดอบรมบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ เป็นต้น

 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันดังกล่าว จะช่วยปูทางเศรษฐกิจชาติให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จากการมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพและชะลอการขยายตัวเชิงปริมาณ ด้วยการปั้นบัณฑิตยุคใหม่ให้มีความครบถ้วนด้วยทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยสัญชาติไทย ที่เอื้อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ผ่านการผนึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติอย่างยั่งยืน ด้วยมุ่งหมายให้บัณฑิตสามารถก้าวสู่การเป็นบุคลากรสำคัญหนึ่งของประเทศ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชาติให้รุดหน้าได้ในอนาคต สู่การตอกย้ำภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมิติใหม่ ในการก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำของไทย “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.0” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440 เว็บไซต์ www.pr.tu.ac.thShare:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021