ก.อุตฯเดินหน้าโครงการ OPOAI พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวไปสู่ Industry 4.0

by smethailandclub 20 กพ. 2017
Share:

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าโครงการ OPOAI ก้าวสู่ปีที่ 9 เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวไปสู่ Industry 4.0ตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค หรือ OPOAI หนึ่งในโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 9 ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีความมั่นคง เกิดความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ผู้กับประกอบการสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะของการเข้าไปเพิ่มองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมทั้งการปรับโครงสร้างสถานประกอบการ การขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริการทางการเงิน และการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และเสริมสร้างโอกาสการลงทุนในต่างประเทศให้กับสถานประกอบการ
          
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การดำเนินงานของโครงการ OPOAI จะมีการส่งทีมงานที่ปรึกษาของโครงการเข้าไปช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาเรื่องการทำงาน ในลักษณะเจาะลึกข้อมูลของสถานประกอบการการ ทั้งรูปแบบของการเข้าซักถาม การเข้าเยี่ยมสถานประกอบการ พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร เพื่อดูว่าสมควรที่จะเข้าพัฒนาในแผนงานไหนมากที่สุด และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วทางทีมที่ปรึกษาจะมีแผน การดำเนินงานให้ปฏิบัติจริง และติดตามผลพร้อมทั้งคำปรึกษาเป็นระยะ ๆ
          
ทั้งนี้ประโยชน์ที่ทางสถานประกอบการได้รับโดยตรงจากการที่ทีมที่ปรึกษาเข้าไป ซึ่งเห็นเด่นชัดมากที่สุดคือ ได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องของสถานประกอบการว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การบริหารงาน และอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งสถานประกอบการในบางแห่งอาจจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องนั้น ๆ ขณะที่สถานประกอบการ บางแห่งได้รับการพัฒนา และแก้ไขจุดบกพร่องที่เห็นว่าสมควรต้องแก้ไข หรือแก้ไขเฉพาะจุดจริง ๆ เพื่อการเพิ่มผลผลิตได้ตรงจุด เป็นต้น
         
 โครงการ OPOAI ในปี 2560 นี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เพิ่มความเข้มข้นของการดำเนินโครงการเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศสู่ "Thailand 4.0 สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก" ด้วยการเพิ่มแผนงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมมีแผนการดำเนินโครงการ 6 แผนงานเท่านั้น แต่เพื่อให้โครงการสอดรับกับการการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้เพิ่มแผนงานการพัฒนา 1 แผน คือ แผนงานที่ 7 แผนงานบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ทั้งด้านการจัดทำระบบบัญชี การบริหารเงิน และการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
         
โดยในปี 2560 ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาโครงการ OPOAI อย่างไม่หยุดยั้ง มีการเพิ่มแผนการดำเนินงานอีก 1 แผนงาน คือ แผนงานที่ 8 การจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวังให้สถานประกอบการสามารถพัฒนาให้ระบบงาน IT ของสถานประกอบการ มีความรวดเร็ว ลดความซับซ้อน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบงานโดยใช้ IT ในสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระบบ
          
โครงการ OPOAI เน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่สถานประกอบการซึ่งมุ่งหวังให้สถานประกอบการมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น และหากสถานประกอบการสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ สินค้ามีความโดดเด่นเฉพาะตัว ผู้ประกอบการก็จะสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในโลกของธุรกิจ
          
ในปี 2560 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ OPOAI แล้ว 171 ราย พัฒนาใน 260 แผนงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้คำปรึกษา และหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการในปี 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ว และหากสถานประกอบการเอสเอ็มอีใด โดยเฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตรที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด โดยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะแนะนำรายละเอียดโครงการให้ได้รับทราบเพื่อให้ได้ศึกษาข้อมูลโครงการอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่าพร้อมที่จะพัฒนาไปกับโครงการโอปอยหรือไม่ โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการที่ โทร. 02-202-3167 หรือที่ www.opoai.com
 
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021