พาณิชย์เตรียมจัดตั้ง Startup Complex ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

by smethailandclub 30 เมย. 2017
Share:

พาณิชย์เตรียมจัดตั้ง Startup Complex ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทำตลาดใน-ต่างประเทศครบวงจร

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทย ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง  นำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงได้บูรณาการร่วมกันภายในกระทรวง จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร หรือ Startup Complex โดยร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

“กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน Startup กลุ่มผลิตภัณฑ์/ธุรกิจบริการ และแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในตลาดระดับประเทศและระดับสากล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กรมการค้าภายในจะพัฒนาตลาดภายในประเทศ   และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถปรับตัวพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การค้าโลกและเทคโนโลยี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 

การดำเนินโครงการ แบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร หรือ Startup Complex ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเป็นสถานที่และศูนย์กลางสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม Startup

ส่วนที่สอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาด โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ วิเคราะห์ศักยภาพ/สถานการณ์ตลาด บ่มเพาะเชิงปฏิบัติการให้สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม เข้าสู่ตลาดและแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่าย ประสานเชื่อมโยง บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจร เช่น การสร้างนวัตกรรม การหาแหล่งเงินทุน และการเสนอแนะแก้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบาย

ส่วนที่สามคือ การส่งเสริมพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการสร้างช่องทางการตลาดในประเทศ โดยกรมการค้าภายในจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ Startup เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นความต้องการของตลาดใน 6 พื้นที่ส่วนภูมิภาค อีกทั้งจะเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า-ส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายการตลาด (Business Matching และ Networking) นับเป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs และ Startup ที่มีศักยภาพของแต่ละภูมิภาค

 

ส่วนที่สี่คือ การส่งเสริมพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการสร้างช่องทางการตลาดต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ อาทิ การเชิญนักธุรกิจ/ผู้นำเข้าจากต่างประเทศมาเจรจาการค้าในประเทศไทย (Sourcing Forum) การส่งเสริมธุรกิจบริการสร้างสรรค์สู่สากล และการผลักดันสินค้าไทยสู่สากล

นอกจากสี่ส่วนหลักข้างต้นแล้ว Startup Complex ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ New Economy Academy หรือ NEA ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ บริหารจัดการองค์ความรู้จากทุกหน่วยงาน พัฒนาหลักสูตรการค้ายุคใหม่ อาทิ New Economy Foundation/ New Economy Driver /New Economy Connector และ New Economy Amplifier พร้อมทั้งจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนและผู้ประกอบการไทยทุกระดับที่ต้องการพัฒนาศักยภาพอย่างเร่งด่วนภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ เพื่อให้การบรูณาการการทำงานทั้งกระทรวงพาณิชย์และเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างครบวงจรให้แก่นักธุรกิจทุกระดับอย่างยั่งยืนต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งหวังให้โครงการ Startup Complex เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เป็นกลไกในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งเน้นการเชื่อมโยงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการและธุรกิจไทยจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดได้ในประเทศและต่างประเทศ

 Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021