พาณิชย์เตรียมจัดตั้ง Startup Complex ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

by smethailandclub 30 เมย. 2017
Share:

พาณิชย์เตรียมจัดตั้ง Startup Complex ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทำตลาดใน-ต่างประเทศครบวงจร

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทย ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง  นำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงได้บูรณาการร่วมกันภายในกระทรวง จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร หรือ Startup Complex โดยร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

“กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน Startup กลุ่มผลิตภัณฑ์/ธุรกิจบริการ และแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในตลาดระดับประเทศและระดับสากล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กรมการค้าภายในจะพัฒนาตลาดภายในประเทศ   และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถปรับตัวพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การค้าโลกและเทคโนโลยี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 

การดำเนินโครงการ แบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร หรือ Startup Complex ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเป็นสถานที่และศูนย์กลางสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม Startup

ส่วนที่สอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาด โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ วิเคราะห์ศักยภาพ/สถานการณ์ตลาด บ่มเพาะเชิงปฏิบัติการให้สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม เข้าสู่ตลาดและแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่าย ประสานเชื่อมโยง บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจร เช่น การสร้างนวัตกรรม การหาแหล่งเงินทุน และการเสนอแนะแก้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบาย

ส่วนที่สามคือ การส่งเสริมพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการสร้างช่องทางการตลาดในประเทศ โดยกรมการค้าภายในจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ Startup เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นความต้องการของตลาดใน 6 พื้นที่ส่วนภูมิภาค อีกทั้งจะเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า-ส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายการตลาด (Business Matching และ Networking) นับเป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs และ Startup ที่มีศักยภาพของแต่ละภูมิภาค

 

ส่วนที่สี่คือ การส่งเสริมพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการสร้างช่องทางการตลาดต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ อาทิ การเชิญนักธุรกิจ/ผู้นำเข้าจากต่างประเทศมาเจรจาการค้าในประเทศไทย (Sourcing Forum) การส่งเสริมธุรกิจบริการสร้างสรรค์สู่สากล และการผลักดันสินค้าไทยสู่สากล

นอกจากสี่ส่วนหลักข้างต้นแล้ว Startup Complex ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ New Economy Academy หรือ NEA ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ บริหารจัดการองค์ความรู้จากทุกหน่วยงาน พัฒนาหลักสูตรการค้ายุคใหม่ อาทิ New Economy Foundation/ New Economy Driver /New Economy Connector และ New Economy Amplifier พร้อมทั้งจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนและผู้ประกอบการไทยทุกระดับที่ต้องการพัฒนาศักยภาพอย่างเร่งด่วนภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ เพื่อให้การบรูณาการการทำงานทั้งกระทรวงพาณิชย์และเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างครบวงจรให้แก่นักธุรกิจทุกระดับอย่างยั่งยืนต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งหวังให้โครงการ Startup Complex เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เป็นกลไกในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งเน้นการเชื่อมโยงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการและธุรกิจไทยจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดได้ในประเทศและต่างประเทศ

 Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020