รู้ทัน...นโยบาย กฎหมายในอาเซียน

by SMEs 19 เมย. 2013
Share:    นโยบายและกฎหมาย เปรียบเสมือนประตูด่านแรก และเส้นทางหลักอันนำไปสู่โลกการค้าของแต่ละประเทศ จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการต่างสัญชาติจะต้องศึกษารายละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นข้อห้าม และพร้อมลุยในสิ่งที่เป็นโอกาส ซึ่งการเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ทำให้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ทำการศึกษานโยบายและกฎหมายของกลุ่มประเทศในอาเซียน ที่ส่งผลต่อ SME ไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมแผนการรุกและรับ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการขยายธุรกิจสู่สากล

•    บรูไน ผลจากการใช้แผนพัฒนาประเทศ Visiob Brunei 2035 ได้เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ ด้วยอนุญาตให้ลงทุนได้เกือบทุกสาขา และถือหุ้นต่างชาติได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นเพียงอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศ และเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารแห่งชาติ นอกจากนี้ บรูไนยังสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้พลังงานของบรูไน ถือเป็นโอกาสให้ SME ไทยดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นข้อจำกัด และ SME ควรสนใจคือ มาตรการเกี่ยวกับอาหารนำเข้า จำต้องเป็นสินค้าฮาลานเท่านั้น

•    มาเลเซีย นโยบาย New Economic Model (NEM) ที่รัฐบาลประกาศใช้  ประการหนึ่งคือ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติ โดยอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ในสาขาบริการย่อย 27 สาขา ครอบคลุมบริการการท่องเที่ยว สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และขนส่ง รวมถึงการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค ศูนย์จัดซื้อสินค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจเหมืองแร่ ทั้งนี้ทั้งนั้น รัฐบาลมาเลเซียยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการอนุมัติการลงทุนจากต่างชาติค่อนข้างสูง จึงยังเป็นกำแพงสำคัญในการเข้าสู่ตลาดมาเลเซีย

•    อินโดนีเซีย แม้มีการออกมาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นการลงทุน โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่นักลงทุน 129 สาขา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศเป็นวัตถุดิบ ทว่ายังมีการปกป้องตลาดภายในประเทศอยู่หลายประการ เช่น ออกกฎระเบียบที่มีลักษณะกีดกันการนำเข้าและการจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินค้าสำคัญ 5 กลุ่มคือ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และของเด็กเล่น ให้นำเข้าเฉพาะท่าเรือและท่าอากาศยานที่กำหนดไว้เท่านั้น


     กัมพูชา เนื่องจากไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างพอเพียง จึงต้องอาศัยการนำเข้าเป็นหลัก ถือเป็นโอกาสดีแก่ SME ไทย ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้มีนโยบายการค้าเสรีไม่มีข้อกีดกันทางการค้า มีเพียงการห้ามนำเข้าสินค้าบางรายการอันกระทบกับความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทว่ามีข้อกำหนดคือ จะต้องชำระภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

     ลาว มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติหลายๆประการ ทั้งการใช้นโยบาย “จินตนาการใหม่” ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศมากขึ้น และอยู่ในช่วงพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจหลายๆ เขต อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติยังประสบปัญหาการลงทุนในลาว เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พอพียง อีกทั้ง นโยบายของแต่ละแขวงอาจยังไม่สอดคล้องกันในทางปฏิบัติ เป็นอุปสรรคสำคัญให้ SME ที่สนใจตลาดลาว ต้องมองหาทางออก และกำหนดลู่ทางให้ตัวเอง

     พม่า ข่าวดีสำหรับ SME คือ พม่าได้ออกนโยบายส่งเสริม SME อย่างจริงจัง โดยรูปแบบการลงทุนในพม่ามี 2 แบบ คือ 1.การลงทุนที่ชาวต่างชาติถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ 2. การร่วมทุน แบ่งเป็นการร่วมทุนกับรัฐบาลพม่า โดยขอร่วมทุนได้มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และการร่วมทุนกับเอกชนพม่า ซึ่งร่วมลงทุนได้ในสัดส่วนน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์

     นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในลักษณะ BOT (Build Operate and Transfer) ในธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ทว่าสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรค คือ ความไม่มั่นคงด้านนโยบายและกฎระเบียบ และความเข้มงวดต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทต่างชาติ

     สิงคโปร์ จากการให้ความสำคัญกับภาคการค้าและบริการเป็นหลัก จึงมีนโยบายจูงใจให้มีการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนักลงทุนต่างชาติ จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย หากแต่กิจการที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุน ได้แก่ ธุรกิจด้านกฎหมายทั้งหมด และกิจการที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ  นอกจากนี้สิงคโปร์มีความเข้มงวดกับมาตรการสุขอนามัยของสินค้าที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายและบริโภคมาก  จึงป็นเรื่องที่ SME  ไม่สามารถละเลยไปได้

     เวียดนาม เป็นประเทศที่เน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีมาหลายปี มีการปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้เป็นกิจการที่ลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดมากขึ้น โดยภาคธุรกิจที่รัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุน ได้แก่ การท่องเที่ยว การขนส่ง โลจิสติกส์และการบริการท่าเรือ และภาคการเกษตร  นอกจากนี้ เวียดนามยังเตรียมการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอย่างจริงจัง ในขณะที่มาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย คือ การควบคุมความปลอดภัยสินค้าอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช เนื่องจากครอบคลุมผลไม้สดของไทย

      ฟิลิปปินส์ รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือกับเอกชน เพื่อระดมทุนในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนโดยการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุน ทว่าสำหรับนักธุรกิจต่างชาติ ฟิลิปปินส์จะส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และพลังงานเสียเป็นส่วนมาก จึงถือเป็นข้อจำกัดอย่างยิ่งแก่ธุรกิจขนาด SME นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่จะเป็นอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ เช่น การอนุญาตนำเข้า การห้ามนำเข้า เป็นต้น

     เรื่องของนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นสิ่งที่ SME ไม่ควรมองข้าม ก้าวตามให้ทัน ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วโอกาสในตลาดอาเซียนจะเป็นของคุณ

 

Share:

Related Articles

​Cart Safe ถุงคลุมรถเข็นป้องกันโควิด ไอเดียสุดล้ำจากคุณแม่ลูกสาม สร้างรายได้ง่ายๆ จากเรื่องใกล้ตัว

เช่น “Cart Safe” ถุงคลุมรถเข็นใส่สินค้าที่เห็นในรูปนี้ แม้จะดูเหมือนว่าทำออกมาง่ายๆ แต่จริงๆ แล้วกลับช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาใช..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​แตกไลน์ธุรกิจยังไงให้รอดและรุ่ง ถอดกลยุทธ์อายิโนะโมะโต๊ะ แบรนด์อาหารกว่าร้อยปีหนีตายสู่ธุรกิจไอที

หลายคนคงนึกไม่ถึงแน่ๆ ว่าวันหนึ่ง “อายิโนะโมะโต๊ะ” แบรนด์ผงชูรสที่แสนจะคุ้นหู จะบุก “วงการไอที” ที่แสนจะห่างไกลจากธุรกิจอาหาร ด้วยการหันมาจริงจัง..

by SME Thailand.| 19 กย. 2021

​“การบริจาค” กลยุทธ์ชุบชีวิตแบรนด์โนเนมในจีน จากเกือบล้มละลายเป็นขายสินค้าเกลี้ยงร้าน

กระแสชาตินิยมของจีนประทุขึ้นมาอีกระลอกช่วงเกิดวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ที่มณฑลเหอหนานช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และ“เออร์เก้” (ERKE) ที่ล้มลุกคลุกคลานและ..

by SME Thailand.| 14 กย. 2021