ส่องกฎหมายลงทุนของเมียนมา มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไป

by SME Thailand 12 มค. 2018
Share:
 

     เมียนมายังครองแชมป์ประเทศที่นักลงทุนสนใจมากที่สุดในโลก เมื่อเมียนมาได้เปิดประเทศก็มีการแก้ไขกฎหมายการลงทุนให้ชัดเจน และดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่ๆ ไป 2 ครั้ง ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทุกครั้งจะออกมาเพื่อสร้างความโปร่งใสและชัดเจน และสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ทำให้เกิดความยากลำบากในการทำความเข้าใจข้อกฎหมายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีบริษัทจำนวนมากที่ประสบปัญหาว่ากำลังเตรียมเอกสารคำขอตามข้อกฎหมายเดิม แต่พอกฎหมายเปลี่ยนก็ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ เมื่อมีกฎหมายหลักก็ยังต้องรอกฎระเบียบฉบับรองที่จะออกมาว่าต้องดำเนินการอย่างไร เรียกว่าวุ่นวายกันพอสมควรเลยทีเดียว


     สำหรับสาระสำคัญในกฎหมายว่าด้วยการลงทุนฉบับล่าสุดนี้ มีในเรื่องของการแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุน (Zoning) เป็น 3 เขต คล้ายกับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ BOI ของบ้านเรา นอกจากนี้ ยังมีสาระสำคัญอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในเมียนมาควรรู้ไว้ด้วย
 

ประเภทการลงทุน

     การลงทุนได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

     1. การลงทุนที่ต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการการลงทุน หรือ Myanmar Investment Commission (MIC) ซึ่งได้แก่

     ก. การลงทุนประเภทที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ (Strategic of State) ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การแพทย์และชีวภาพ สาธารณูปโภค การพัฒนาชนบท ทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสารมวลชน หรือเป็นกิจการที่มีเงินลงทุนเกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ หากเป็นการลงทุนที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้ง ตามขอบชายแดน หรือใช้ที่ดินเกิน 1,000 เอเคอร์ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือจะใช้ที่ดินมากกว่า 100 เอเคอร์ ในกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรก็ถือเป็นกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาตที่เรียกว่า Myanmar Investment Commission Permit (MIC Permit) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมา

     ข. การลงทุนที่คาดว่าเงินลงทุนจะไม่ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

     ค. กิจการที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือชุมชน

     ง. การลงทุนประเภทที่ต้องมีการใช้ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาล

     จ. กิจการอื่นใดที่รัฐประกาศให้ต้องมีการขอ MIC Permit
 

     2. การลงทุนที่แม้ไม่เข้าข่ายต้องขอ MIC Permit แต่ต้องได้รับการรับรองการลงทุนจาก MIC หรือที่เรียกว่า MIC Endorsement หากผู้ลงทุนต้องการได้รับสิทธิ์ในการเช่าที่ดินระยะยาว หรือได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีจากรัฐบาล
 

ประเภทกิจการที่เข้าข่ายจะมีสิทธิขอรับการส่งเสริมการลงทุน

     เมื่อพิจารณาจากรายการของการลงทุนที่อยู่ในข่ายส่งเสริมการลงทุนจะเห็นว่าครอบคลุมการลงทุนแทบทุกประเภท ยกเว้นกิจการที่โดยปกติรัฐจะเป็นคนจัดการ เช่น การจัดการสาธารณูปโภค หรือเป็นกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน เช่น การผลิตอาวุธ เป็นต้น มีกิจการหลายประเภทที่เคยไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติดำเนินการ แต่ในกฎหมายใหม่ก็เปิดให้ทำได้โดยการร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นหรือรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดสัดส่วนและเงื่อนไขต่างๆ ในการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
 

การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี

     ตามกฎหมายฉบับเดิมเมื่อกิจการใดได้รับการอนุญาตให้ลงทุนจาก MIC ก็จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีแบบอัตโนมัติทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการอะไรเพิ่มเดิม แต่กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ไปอย่างกลับหลังหันเลย คือ ผู้ที่ได้ MIC Permit แล้วจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไป 5 ปี โดยทันทีเป็นว่า หากต้องการได้สิทธิก็จะต้องไปยื่นขอรับสิทธิ ถ้าไม่ยื่นก็ไม่ได้ และที่สำคัญคือจะได้สิทธิหรือไม่ และได้รับการยกเว้นภาษีกี่ปีนั้น ขึ้นกับว่าเป็นการลงทุนในพื้นที่ใด เพราะกฎหมายใหม่มีการกำหนดเขตการลงทุนไว้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ช็อกไปทั้งวงการเลย
 เขตส่งเสริมการลงทุน

     ประเด็นร้อนของเรื่องนี้คือ ประเทศเมียนมาไม่ได้ให้สิทธิพิเศษในการลงทุนแบบที่ตั้งที่ไหนก็ได้ เขตไหนก็ได้อีกต่อไปแต่ไปใช้หลักการที่ว่า ถ้าเป็นการลงทุนในที่ที่มีการพัฒนามากก็ได้สิทธิพิเศษน้อยแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาน้อย ห่างไกลความเจริญก็จะได้รับสิทธิในการงดเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมากกว่า โดยใช้หลักการที่เอาการพัฒนาของพื้นที่มาเป็นตัวตั้ง เพื่อที่จะให้มีการกระจายการลงทุนไปทั่วประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง และไม่ให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ที่เมืองใหญ่ อย่างย่างกุ้งและมัณฑะเลย์เท่านั้น
           

     เขตการลงทุน 1 : เขตที่มีการพัฒนาในระดับน้อย
     ครอบคลุม 166 เขตเมือง ที่อยู่ใน 13 รัฐและภูมิภาค ในรัฐกะฉิ่น รัฐกะยา รัฐกะฉิ่น รัฐชิน รัฐมอญ รัฐยะไข่ และรัฐฉาน ยกเว้นย่างกุ้งและกรุงเนปิดอว์ ที่เป็นเขตรัฐบาลกลาง ผู้ลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
           

     เขตการลงทุน 2 : เขตที่มีการพัฒนาในระดับปานกลาง
     ครอบคลุม 122 เขตเมืองใน 3 รัฐ และ 7 ภูมิภาค และรวมถึงเขตกรุงเนปิดอว์ ผู้ลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
           

     เขตการลงทุน 3 : เขตที่มีการพัฒนา
     ครอบคลุม 46 เขตเมือง ในเขตย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ผู้ลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
               

     ทั้งนี้ จำนวนปีที่จะได้รับการยกเว้นภาษีนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่ตามเขตที่ตั้งแล้ว ยังขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการการลงทุนจะอนุมัติให้กี่ปี คือไม่ได้หมายความว่า ถ้ากิจการตั้งอยู่ในย่างกุ้ง แล้วจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เพราะการจะได้กี่ปีนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่รัฐและชาวเมียนมาจะได้รับจากการลงทุนโครงการนั้น
 

     อ่านมาถึงตรงนี้ผู้ที่สนใจการลงทุนในเมียนมาอย่าเพิ่งคิดว่ารัฐบาลเมียนมาตั้งข้อจำกัดต่างๆ ให้เป็นอุปสรรคในการลงทุนของชาวต่างชาติ ดิฉันในฐานะนักกฎหมายแม้จะคิดว่าเมียนมามีการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนบ่อยครั้ง แต่ก็เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงตามแนวทางและกรอบกฎหมายที่ประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยเองได้ใช้ในการส่งเสริมการลงทุน และไม่ได้เป็นการสร้างข้อจำกัดที่มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาได้จัดให้มีหน่วย One Stop Service เพื่อช่วยให้การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน หรือการขอรับรองการลงทุนเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งกระบวนการในการพิจารณาแต่ละขั้นตอนนั้นได้มีกำหนดเวลาเป็นจำนวนวันที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี 
Share:

Related Articles

​ลูกค้าคิด หุ่นยนต์ทำ โมเดลธุรกิจร้านอาหารแห่งอนาคต

ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้คน และภาพแบบนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่เตรียมเบอร์เกอร์อร่อย..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021