คนระดับกลางอินโดนีเซียขยายตัว...โอกาสธุรกิจไทย

by Conceptplays Co.,Ltd. 13 มิย. 2014
Share:
 
 

    อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปีในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปี ในช่วงปี 2557-2561 ซึ่งจะ
เกื้อหนุนกำลังซื้อของชาวอินโดนีเซียที่มีจำนวนกว่า 240 ล้านคน (มากที่สุดในอาเซียนและมากเป็นอันดับ 4 ของโลก) ให้เพิ่มขึ้นตาม

    โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) คาดการณ์รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของชาวอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 90 จาก 3,460 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 เป็น 6,550 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้าให้เพิ่มขึ้น และเมื่อเจาะลึกลงไปพบว่ากลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง (หมายถึง ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 2-20 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีบทบาทสำคัญทั้งเป็นกำลังแรงงานและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินโดนีเซียซึ่งพึ่งพาการบริโภคในประเทศถึงร้อยละ 56 ของ GDP

    ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางที่เพิ่มขึ้นจะทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปจากการบริโภคสินค้าที่เป็นปจั จัยพื้นฐาน เช่น อาหาร ไปเป็นการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น ทัง้ นี้ ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดผู้บริโภคระดับกลางในอินโดนีเซีย มีดังนี้

 


    ผู้บริโภคระดับกลาง...กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องจับตามอง

    ผู้บริโภคระดับกลางในอินโดนีเซียเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลของรัฐบาลอินโดนีเซียพบว่าในปี 2556 ผู้บริโภคระดับกลางมี
จำนวน 137 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของจำนวนประชากรทัง้ ประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37 ในช่วง 10ปีที่ผ่านมา และสัดส่วนดังกล่าวยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางที่มีรายได้สูงกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเข้าไปเจาะตลาด

    ทั้งนี้ McKinsey บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำประเมินว่าในปี 2556 กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว มีจำนวน 55 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีเทียบเท่าจำนวนประชากรสิงคโปร์ทั้งประเทศ หรือเกือบ 5
ล้านคน ทำให้ในปี 2563 กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 86 ล้านคน

    นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง เป็นกลุ่มลูกค้าที่กล้าใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งชอบทดลองสินค้าใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีรสชาติแปลกใหม่และบรรจุภัณฑ์แปลกตา อาทิ ซีเรียลรสชาติใหม่ๆ ซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า ขนมขบเคี้ยว เช่น สาหร่ายปรุงรสที่มีหลากหลายรสชาติ รวมทั้งผักและผลไม้สดและแปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ไทย เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ทุเรียนหมอนทอง ซึ่งเป็นที่นิยมมาก

    ปัจจุบันสินค้าไทยเป็นที่ชื่นชอบในตลาดอินโดนีเซีย เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าคุณภาพดีและมีการควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงนับเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปขยายตลาด

 แนวโน้มสินค้าและบริการดาวรุ่ง

    กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การบริโภคในประเทศขยายตัวตามโดยไม่เพียงแต่ความต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม
ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังกระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้าที่มีความจำเป็นน้อยกว่า รวมทั้งสินค้าฟุ่มเฟือยให้เพิ่มขึ้นด้วย

    โดยกลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตดีในตลาดอินโดนีเซีย มีดังนี้

     รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางที่มีกำลังซื้อสูงมักนิยมซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ (Multi-Purpose Vehicle : MPV) เนื่องจากสามารถบรรทุกสิ่งของและผู้โดยสารได้จำนวนมาก ทั้งนี้การขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางเกื้อหนุนให้ยอดขายรถยนต์ในอินโดนีเซียปี 2556 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1.23 ล้านคัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.3 ล้านคันในปี 2557 ซึ่งจะแซงหน้ายอดขายรถยนต์ในไทยที่มีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังทำให้อินโดนีเซียก้าวขึ้นเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

    ฉะนั้นตลาดรถยนต์ที่มีศักยภาพในการขยายตัวเป็นโอกาสของผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของไทยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ของอินโดนีเซีย

     สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ ไมโครเวฟ และเครื่องซักผ้า เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ประกอบกับคู่แต่งงานใหม่ มักแยกครอบครัวออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงเป็นแรงกระตุ้นการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชุดโฮมเธียเตอร์ ซึ่งเป็นที่นิยมของครอบครัวผู้บริโภคระดับกลางในอินโดนีเซีย เนื่องจากมองว่าการชมภาพยนตร์ที่บ้านเป็นความบันเทิงที่สะดวกสบายและคุ้มค่ากว่าการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทั้งครอบครัว

    อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาอยู่ร่วมกันของครอบครัวมากขึ้นด้วย ขณะที่ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตรายสำคัญของโลก จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าดังกล่าวของไทย

    สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์กีฬา อาหารฮาลาลอินทรีย์ มีแนวโน้มเติบโตตามกระแสการรักษาสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมักเลือกสรรสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้ง กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางในอินโดนีเซียเป็นกลุ่มผู้มีการศึกษาดี โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าถึงราว 1 ใน 3 ของกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางทั้งหมดจึงมีความรู้และให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ส่งผลให้ตลาดสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโต

    จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร เช่น เซรัม่ บำรุงเส้นผมจากใบหมี่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพและรักษาโรค เช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โดยสินค้าที่ชูจุดเด่นของส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนจะได้รับความนิยมมาก นอกจากนี้ กระแสใส่ใจสุขภาพยังส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าคำนึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในแนวนี้

    วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และเคหะสิ่งทอ ผู้บริโภคระดับกลางที่ย้ายเข้ามาทำงานในเขตเมืองจำนวนมาก ประกอบกับวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียที่นิยมแยกครอบครัวออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม

     ทั้งนี้ McKinsey คาดว่าสัดส่วนประชากรในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 ของประชากรทั้งหมด หรือ 138 ล้านคน ในปี 2556 เป็น ราวร้อยละ 70 หรือ 209 ล้านคนในปี 2573 ซึ่งจะส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเติบโตขึ้นเป็นลำดับ อันจะเป็นโอกาสของสินค้าจำพวกเฟอร์นิเจอร์ เคหะสิ่งทอ และของตกแต่งบ้าน เพื่อตกแต่งที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างขึ้นใหม่แนวโน้มสินค้าและบริการดาวรุ่งเป็นจำนวนมาก

      ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศที่หลัง่ ไหลเข้าสู่อินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง และการที่รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งลงทุนในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทัง้ โครงข่ายถนน ท่าเรือ และสนามบิน ซึ่งจะทำให้มีความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ แร่ยิปซัม สายไฟและสายเคเบิล เพิ่มขึ้น

    ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคระดับกลางที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งนิยมสังสรรค์และรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเวลาหลังเลิกงาน อีกทั้งกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางในเมืองใหญ่ยังมีพฤติกรรมบริโภคกาแฟตลอดทั้งวัน ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร ร้านกาแฟและเบเกอรีเติบโตดี จึงเป็นโอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มของไทยที่มีศักยภาพ เนื่องจากอาหารไทยมีชื่อเสียงในด้านรสชาติและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยที่รุกตลาดอินโดนีเซียจนประสบความสำเร็จ เช่น ร้านแบล็คแคนยอน ซึ่งปจั จุบันมีมากกว่า 30 สาขาในอินโดนีเซียจากทัง้ หมด 55 สาขาในต่างประเทศ

    อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มไทยควรให้ความสำคัญกับรายการอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับรสนิยมการบริโภคของคนท้องถิ่น รวมทัง้ ต้องให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลของศาสนาอิสลาม เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกราว 200 ล้านคน หรือร้อยละ 85 ของประชากรทั้งประเทศ
ช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคระดับกลาง

     ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็นช่องทางสำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคระดับกลาง เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางนิยมจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะห้างค้าปลีกในเขตเมืองใหญ่บนเกาะชวา อาทิ กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย และเมืองสุราบายา เมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจสำคัญซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและเป็นแหล่งรวมผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดขณะที่เกาะชวามีประชากรอาศัยอยู่ราวร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ ปจั จุบันผู้ค้าปลีกรายสำคัญในอินโดนีเซียนิยมนำเข้าสินค้าผ่านผู้นำเข้าหรือผู้กระจายสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการแบกรับภาระต้นทุนและปัญหาที่เกิดจากการนำเข้าเองโดยตรง

    ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยจึงควรหาช่องทางติดต่อทำการค้าผ่านผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในอินโดนีเซีย แม้ตลาดอินโดนีเซียมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว แต่มีสิ่งที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึง โดยเฉพาะมาตรการตรวจสอบสินค้านำเข้าอย่างเข้มงวดของอินโดนีเซีย ทำให้กระบวนการนำเข้าสินค้ามีหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน อีกทั้งยังมี
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการค้าบ่อยครัง้ ผู้ส่งออกจึงควรติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

Share:

Related Articles

​ลูกค้าคิด หุ่นยนต์ทำ โมเดลธุรกิจร้านอาหารแห่งอนาคต

ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้คน และภาพแบบนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่เตรียมเบอร์เกอร์อร่อย..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021