ตลาดเครื่องประดับเสือเหลืองโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม

by smethailandclub 09 กค. 2014
Share:

    มาเลเซีย เป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับแท้ อาทิ เครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงิน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการที่ชาวมาเลเซียมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีในปี 2557 สูงถึง 11,387 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบกับไทยที่ 5,450 ดอลลาร์สหรัฐ)มากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และบรูไน อีกทั้งเศรษฐกิจมาเลเซียมีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(International Monetary Fund : IMF) คาดว่าเศรษฐกิจมาเลเซียจะขยายตัวร้อยละ 5.2ในปี 2557 และจะขยายตัวดีต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 5 ในช่วงปี 2558-2561 ทำให้ชาวมาเลเซียมีกำลังซื้อสูงขึ้น อีกทั้งอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคชาวมาเลเซียนิยมเลือกซื้อทั้งเพื่อการออม และเป็นของขวัญให้แก่ตนเองและผู้อื่น


    นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าหมายยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country หมายถึง ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีตั้งแต่ 12,616 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตามนิยามของธนาคารโลก) ภายในปี 2563 ทำให้คาดว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคชาวมาเลเซียจะยิ่งเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป ปัจจัยเกื้อหนุนดังกล่าวคาดว่าจะมีส่วนกระตุ้นให้ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของมาเลเซียขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง

    สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ควรทำความรู้จักกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณี และเครื่องประดับของชาวมาเลเซีย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับวางแผนการผลิตและส่งออกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
 

ลักษณะและพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ

    รสนิยมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวมาเลเซียค่อนข้างหลากหลาย ตามความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในมาเลเซียออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

     - ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดของมาเลเซียมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สุภาพสตรีชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูนิยมเลือกซื้อเครื่องประดับทองและเข็มกลัด
สำหรับใช้ประดับเสื้อและผ้าคลุมศีรษะ “ฮิญาบ” ทั้งนี้ ข้อควรระวัง ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูฃส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับที่จะส่งออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มนี้จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ขัดกับข้อควรปฏิบัติตามหลักศาสนา อาทิ ไม่ควรออกแบบเป็นรูปสัตว์ เนื่องจากตามหลักศาสนาอิสลาม ห้ามไม่ให้ชาวมุสลิมสวมใส่อัญมณีและเครื่องประดับที่มีรูปสัตว์

    - ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มีสัดส่วนราวร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนสูงอายุนิยมซื้อเครือ่ งประดับทองเพื่อการออม
นอกจากนี้ยังนิยมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยหยก อาทิ แหวนและกำไลหยกตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนที่เชื่อว่าการใส่หยกจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับผู้สวมใส่ ขณะที่ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ซึ่งเปิดรับวัฒนธรรมการบริโภคตามแบบตะวันตกนิยมซื้อเครื่องประดับที่ตัวเรือนทำด้วยทองคำขาวประดับด้วยเพชรดีไซน์ทันสมัย เพราะสามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส ทั้งใส่เข้ากับชุดทำงานในวันทำงานและสวมใส่เข้ากับชุดลำลองในวันหยุด

    นอกจากนี้ นักธุรกิจชายชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนบางส่วนยังนิยมสวมใส่พระเครื่องไทยเลี่ยมทองเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริมสิริมงคลให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

    - ชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย มีสัดส่วนร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นิยมเลือกซื้อเครื่องประดับทองที่ออกแบบและแกะสลักลวดลายดั้งเดิมของชาวอินเดีย และเครื่องประดับที่ตัวเรือน
ทำด้วยทองประดับด้วยเพชร ทับทิม และมรกต


    รสนิยมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของนักท่องเที่ยวในมาเลเซียโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางซึ่งมีกำลังซื้อสูง และนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำในมาเลเซียแล้วซื้ออัญมณีและเครื่องประดับกลับไปเป็นของฝาก ผู้บริโภคกลุ่มนี้นิยมเลือกซื้อเครือ่ งประดับทองที่ออกแบบหรูหราตามสมัยนิยม ประดับด้วยเพชรและพลอยหลากสี

    ทั้งนี้ ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับนักท่องเที่ยวในมาเลเซียมีแนวโน้มสดใส ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมเดินทางเข้ามาในมาเลเซีย สังเกตได้จากปี 2556 มาเลเซียเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยว


    ข้อสังเกต ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ด้วยจำนวนสูงถึง25.7 ล้านคน อีกทัง้ ล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 36 ล้านคน ภายในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราวร้อยละ 4 ต่อปี (CAGR) ในช่วงปี 2556-2563 ทำให้ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับนักท่องเที่ยวในมาเลเซียมีความน่าสนใจมากขึ้น จากตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ช่องทางจำหน่ายและงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญ

    - ห้างสรรพสินค้าเป็นช่องทางจำหน่ายสำคัญ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่ตั้ง อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย อาทิ ห้าง Suria KLCC ในตึกแฝด Petronas Twin Towers และ ห้าง Sunway Pyramid ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้านานาชนิด รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม ดังนั้น การติดต่อหาลู่ทางจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในห้างสรรพสินค้าจึงเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ    - อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าได้แพร่หลาย เนื่องจากชาวมาเลเซียคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี สังเกตได้จากปัจจุบันประชากรมาเลเซียมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 60 และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นตามพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มคนวัยทำ งานรุ่นใหม่ที่นิยมค้นหาสินค้าที่ต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ตการโฆษณาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านช่องทางดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคชาวมาเลเซียได้มากขึ้น

    - งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของมาเลเซียผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่สนใจเจาะตลาดมาเลเซียควรนำสินค้าเข้าร่วมงาน Malaysia International Jewellery Fair (MIJF) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของมาเลเซีย จัดขึ้นปีละ 2 ครั้งที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในราวเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าแล้ว การได้พบปะกับผู้ค้าและผู้บริโภคชาวมาเลเซียโดยตรงยังช่วยเปิดโอกาสให้ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย


ที่มา : www.exim.go.th


   
Share:

Related Articles

​ลูกค้าคิด หุ่นยนต์ทำ โมเดลธุรกิจร้านอาหารแห่งอนาคต

ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้คน และภาพแบบนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่เตรียมเบอร์เกอร์อร่อย..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021