​พฤติกรรมการอยู่-การกิน ชาว CLMV

by SME Thailand PR News 16 กพ. 2015
Share:
 
เรื่อง :      ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม นับได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพด้วยจำนวนประชากรที่มีเกือบ 60 ล้านคน และเกือบ 90 ล้านคน ในเมียนมาร์ และเวียดนาม ตามลำดับ 

    ภายหลังจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยเปิดต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติ ทำให้ CLMV เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่น่าจับตามองในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งมีสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์กรธุรกิจจากต่างชาติที่มีเพิ่มขึ้นในประเทศ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ การตั้งสาขาแฟรนไชส์ของร้านอาหารแบรนด์ตะวันตก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มที่อยู่อาศัยในเมืองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ 

    ดังนั้น ประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านี้เริ่มมีความคุ้นเคยกับสินค้านำเข้าจากต่างชาติ และนิยมใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการของไทยที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจของตนเข้าไปในประเทศ CLMV ซึ่งผู้ประกอบการจากไทยมีความได้เปรียบ เนื่องมาจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จากทำเลที่ตั้งที่อยู่ศูนย์กลางทำให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศ CLMV ได้โดยง่าย ประกอบกับระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการขนส่งทางถนนซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทางอากาศนับเป็นข้อดีในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้มีการหมุนเวียนทางการค้าเพิ่มมากขึ้น 

    ฉะนั้นแล้วประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามจึงเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในวันนี้ จากงานวิจัยของศูนย์ธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 

    ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่และทำการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านของรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้เข้าใจลักษณะการบริโภคของชาว CLMV ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักลงทุนสามารถนำเสนอสินค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งบางส่วนของงานวิจัยได้สำรวจพฤติกรรมการอยู่-การกิน การจับจ่ายใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและของตกแต่งบ้านของชาว CLMV

    พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของกลุ่มชาว CLMV โดยมากแล้วสำหรับอาหารมื้อเช้า ชาวเมียนมาร์ ชาวกัมพูชา และชาวเวียดนามเป็นกลุ่มที่นิยมไปรับประทานนอกบ้าน โดยเฉพาะชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะซื้ออาหารรับประทานเอง 

    ในขณะที่ชาวลาวจะเน้นการรับประทานอาหารนอกบ้านสำหรับมื้อกลางวันมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคในชาติอื่นของชาว CLMV อย่างไรก็ดีสำหรับอาหารมื้อเย็นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ครอบครัวได้รวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียง 

    ดังนั้นกลุ่มผู้บริโภคทั้ง 4 ประเทศนั้นจึงนิยมทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน นอกเหนือไปจากนั้นสำหรับชาวเมียนมาร์ไม่ว่าจะเป็น เด็กนักเรียน คนวัยทำงาน และบุคคลทั่วๆ ไปที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านจะมีปิ่นโตติดตัวไปด้วยเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถพบเห็นได้อย่างปกติ 

    ฉะนั้นแล้วจึงเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าชาวเมียนมาร์มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยมาก ในการจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารสดผู้บริโภคทั้ง 4 ประเทศซื้อเกือบทุกวัน โดยที่เป็นอาหารประเภทผักสดและผลไม้มากที่สุดจากตลาดสด และยังพบว่าพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าชาวเวียดนามและชาวเมียนมาร์มักจะซื้อเผื่อเล็กน้อยในการจับจ่ายแต่ละครั้ง 

    ในขณะที่ชาวลาวและชาวกัมพูชาจะซื้อแค่เพียงพอสำหรับการใช้ในแต่ละครั้ง แหล่งชอปปิ้งหลักที่ชาว CLMV จะไปซื้อ อาหารแห้ง เครื่องปรุง และข้าวสาร เป็นซุปเปอร์มาเก็ตและร้านโชว์ห่วยเดือนละ 1-2 ครั้ง อาหารประเภทแช่แข็ง และอาหารพร้อมทานชาว CLMV แทบจะไม่เคยซื้อ เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับอาหารประเภทนี้ ส่วนใหญ่ชื่นชอบอาหารที่ปรุงสดใหม่มากกว่า 

    สำหรับพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อของ ชาว CLMV นิยมชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกัมพูชามักจะจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินสด แต่อย่างไรก็ดีระบบจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตได้เริ่มมีการใช้มากขึ้น ซึ่งพบว่าชาวเวียดนามจะคุ้นเคยการใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่าชนชาติอื่นในกลุ่ม CLMV 

    และหากถามถึงทัศนคติต่อการซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือ ร้านขายสินค้าตกแต่งบ้านมีบริการส่งสินค้าถึงที่และมีพนักงานคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำสินค้า และถึงแม้ร้านจะรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหากแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ซื้อสินค้าประเภทตกแต่งบ้านสำหรับชาวลาวได้ 

    ส่วนการใช้สินค้าตามบุคคลมีชื่อเสียง หรือดารา ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ชาวกัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนามซื้อสินค้าตามได้ นอกจากนั้นชาวลาวให้ความสนใจสินค้าตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก เช่นเดียวกันกับชาวกัมพูชานิยมสินค้าตกแต่งบ้านที่ช่วยในด้านการประหยัดพลังงาน 

    ท่านที่สนใจงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.ecberkku.com ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-202-566

Create by smethailandclub.com
Share:

Related Articles

​ทำไม “มูซังคิง” ทุเรียนบ้านๆ จากมาเลย์ ถึงกลายเป็นราชันแห่งทุเรียน ส่งออกไปจีนปีละกว่า 1,000 ตัน

“มูซังคิง” ผลไม้ยอดฮิตของกลุ่มคนรักทุเรียนในจีน ได้เริ่มต้นส่งออกทุเรียนมูซังคิงไปยังประเทศจีนเมื่อ 6 ปีก่อน และปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราช..

by SME Thailand.| 22 เมย. 2021

​EAON MALL สลัดภาพค้าปลีกหัวเก่า ก้าวเท้าสู่ “ดิจิทัล” ตั้งศูนย์เทคโนโลยีนำร่องในจีน ก่อนใช้จริงในญี่ปุ่น

อิออน มอลล์ที่ให้บริการในจีนได้เคยนำร่องให้ร้านค้าของห้างไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าไปแล้วหลังจากที่มีการก่อตั้งศูนย์บริหารดิจิทัลอิออนขึ้นในเมืองหังโจว เรี..

by SME Thailand.| 19 เมย. 2021

​หมัดเด็ดเล็กสู้ยักษ์! ถอดกลยุทธ์ Dunham's ห้างสรรพสินค้าอิสระแห่งสุดท้ายในอเมริกา

ทุกเมืองคงเคยมีห้างสรรพสินค้าในท้องถิ่น ก่อนที่แบรนด์ใหญ่ทุนหนาจะค่อยๆ คืบคลานเข้ามาจนห้างท้องถิ่นสู้ไม่ไหวปิดตัวลงไปในที่สุด แต่ไม่ใช่กับ Dunham’s ..

by SME Thailand.| 09 เมย. 2021