​โอกาสนักลงทุนไทยในอุตฯผลิตกระแสไฟฟ้าเมียนมา

by SME Thailand PR News 26 มิย. 2015
Share:
 


เรื่อง : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

    นับตั้งแต่รัฐบาลเมียนมาประกาศนโยบายปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจในปี 2555 จนนำไปสู่การเปิดประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมาขยายตัวอย่างรวดเร็ว รัฐบาลเมียนมาได้เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อที่สูงขึ้น

     นอกจากนี้ยังเร่งปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Investment : FDI) ส่งผลให้เมียนมาเป็นประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจในฐานแหล่งลงทุนแห่งใหม่ที่มีศักยภาพสูงในอาเซียน

    อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้านับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถเติบโตควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเมียนมา ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันเมียนมายังขาดแคลนกระแสไฟฟ้าอยู่มาก และยังต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

    โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ขณะที่ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในเมียนมาเพิ่มขึ้นมากตามการขยายตัวของเศรฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของประชากร 

    ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานไฟฟ้าของเมียนมา ประมาณการความต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 1,874 เมกวัตต์ ในปี 2555 เป็น 4,531 เมกะวัตต์ ในปี 2563 และ 14,542 เมกะวัตต์ ในปี 2573 ขณะที่ปัจจุบันกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในเมียนมาทั้งหมดอยู่ที่ 4,581 เมกะวัตต์ ส่งผลให้รัฐบาลเมียนมาต้องเร่งปฏิรูปและพัฒนาระบบไฟฟ้าในประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น 

    โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น 27,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีศักยภาพในเมียนมา อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำในเขตมัณฑะเลย์ รัฐกะฉิ่น รัฐกะเหรี่ยง และ โรงไฟฟ้าถ่านหินในเขตย่างกุ้ง เขตตะนาวศรี รัฐฉาน เป็นต้น

    ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าของเมียนมาอยู่ภายใต้กฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ปี 2557 ซึ่งรัฐสภาเมียนมาได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 แทนกฎหมายไฟฟ้าฉบับเดิมปี 2533 ซึ่งหนึ่งในสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่นี้ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อกำกับดูแลบริษัทและหน่วยงานที่ผูกขาดกิจการไฟฟ้าในประเทศ 

    รวมทั้งให้อำนาจแก่ MOEP รัฐบาลท้องถิ่นเขตการปกครองตนเอง และหน่วยการปกครองตนเอง ในการออกใบอนุญาตหรืออนุมัติการลงทุนให้แก่นิติบุคคลที่จะเข้ามาดำเนินกาจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า ทั้งด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขณะเดียวกันกฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ยังมีความยืดหยุ่นและให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น
 


 
    ทั้งนี้ ในกรณีที่นักลงทุนต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนในรูปแบบของการ่วมลงทุน รัฐบาลเมียนมาได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินกิจการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าดังนี้

-    การจ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเมียนมาในรูปของการให้กระแสไฟฟ้าฟรีร้อยละ 10-15 ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด

-    การจ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเมียนมาในรูปของการให้หุ้นในบริษัทร่วมทุนร้อยละ 10-15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

-    รัฐบาลเมียนมาสามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้าสูงสุดถึงร้อยละ 50 ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด โดยจะรับซื้อในอัตราที่นักลงทุนต่างชาติจำหน่ายออกไปนอกประเทศ

-    รัฐบาลเมียนมาจะมีการเจรจาเพื่อกำหนดราคารับซื้อกระแสไฟฟ้าทุกปีตลอดอายุสัมปทานเบื้องต้น 25-30 ปี และสามารถต่ออายุได้หลายครั้ง ครั้งละ 5 ปี

-    ภายหลังหมดอายุสัมปทาน ต้องโอนทรัพย์สินที่อยู่ในสภาพดีของโครงการทั้งหมดให้รัฐบาลเมียนมา

-    Hydropower Generation Enterprise ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ MOEP จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน โดยส่งบุคลากรด้านการเดินเครื่องและการบำรุงรักษามาร่วมงานด้วย

     เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายไฟฟ้าฟ้าฉบับใหม่ของเมียนมาเอื้อประโยชน์และเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมียนมามากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเร่งขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในเมียนมา เนื่องจากเมียนมายังขาดแคลนกระแสไฟฟ้าอยู่มากขณะที่มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

    นอกจากนี้ เมียนมายังมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงไฟฟ้าในภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ในราคาถูกลง อีกทั้งยังมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านทำเลที่ตั้งของประเทศที่เชื่อมโยงกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีนและอินเดีย

    อย่างไรก็ตาม การลงทุนในเมียนมายังมีข้อจำกัดจากปัญหาด้านแรงงานที่ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งของขนกลุ่มน้อยต่างๆ ซึ่งเป็นความท้าทายที่รัฐบาลเมียนมาจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อไป
 
Share:

Related Articles

​ลูกค้าคิด หุ่นยนต์ทำ โมเดลธุรกิจร้านอาหารแห่งอนาคต

ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้คน และภาพแบบนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่เตรียมเบอร์เกอร์อร่อย..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021