เปิดพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม CLMV ท่องเที่ยว-บริการสุขภาพ

by SME Thailand PR News 19 สค. 2015
Share:
    สสว. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มข. เผยแพร่งานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ในกลุ่ม CLMV หวังให้เป็นตัวช่วย SMEs ไทย ขยายตลาดการค้า-การลงทุน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จาก AEC
 
    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่งานวิจัย “CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ” ซึ่งเป็นผลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกของกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 

    ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตและผู้ประกอบการ SMEs ไทย มีศักยภาพในการขยายตลาดได้สูง โดยศึกษาครอบคลุมธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบริการสุขภาพ ซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยในประเทศดังกล่าว โดยมีข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่าง หรือประเทศละ 600 ตัวอย่าง และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน 2 สาขาธุรกิจ เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    รศ.ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยว่า โดยภาพรวมของกลุ่ม CLMV ในด้านการท่องเที่ยว พบว่า 

    ส่วนใหญ่นิยมใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวท่องเที่ยวต่างเมืองกับครอบครัวหรือเพื่อนที่คุ้นเคย บางครอบครัวใช้ช่วงเวลาการเดินทางไปเยี่ยมญาติในต่างเมืองเพื่อท่องเที่ยวในคราวเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมคือ ทะเล ภูเขา น้ำตก แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่วนวิถีชีวิตที่เข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทำให้ประชากรในเมืองใหญ่เริ่มใช้เวลาว่างที่ศูนย์การค้าและร้านอาหารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมไปประเทศในแถบเอเชียเป็นหลัก

    ในด้านบริการสุขภาพ พบว่า ระบบสาธารณสุขในกลุ่มดังกล่าวอยู่ในช่วงพัฒนา โรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีเฉพาะเมืองหลัก ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกล หากเจ็บป่วยเล็กน้อยจะนิยมซื้อยารับประทานเองหรือใช้บริการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 

    นอกจากนี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ขณะที่ความสามารถของแพทย์ถือว่าอยู่ในระดับที่มีมาตรฐาน อย่างไรก็ดีสำหรับกลุ่มประชากรที่มีฐานะดีมักจะเลือกเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชน เพราะมีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับโรงพยาบาลของรัฐ กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงบางรายจะใช้บริการโรงพยาบาลในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไทย นอกจากนี้อิทธิพลจากสื่อด้านแฟชั่นและความงาม ส่งผลให้ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและผิวพรรณมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการบำรุงผิวพรรณได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคในตลาด CLMV

     ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้หลั่งไหลเข้าประเทศ มีความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคในระดับที่ดี สำหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวกัมพูชา พบว่า นิยมท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงวันหยุด โดยเฉพาะทะเลและชายหาด

    ส่วนต่างประเทศจะนิยมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และแนวโน้มที่เป็นกระแสนิยมของคนเมืองอย่างเช่นชาวพนมเปญ คือ การใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ศูนย์การค้า ในด้านบริการสุขภาพ พบว่า ชาวกัมพูชาเมื่อเจ็บป่วยเบื้องต้นจะซื้อยารับประทานเอง หากมีอาการเจ็บป่วยมากขึ้นจะพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชน 

    ทั้งนี้ แม้ผลสำรวจพบว่าการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ชาวกัมพูชานิยมออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ บางกลุ่มเริ่มบริโภคอาหารเสริมและวิตามินเป็นประจำ เพราะมีความเชื่อว่าผู้ที่มีรูปร่างดีและผิวสวยเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางสังคม กอรปกับอิทธิพลของกระแสความนิยมเกาหลี ชาวกัมพูชาจึงยินดีจ่ายเพื่อความสวยความงาม นอกจากนี้กลุ่มที่มีฐานะดีนิยมไปตรวจสุขภาพประจำปีที่ต่างประเทศ โดยมีจุดหมายหลักคือ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม และผลจากการที่ผู้บริโภคชาวกัมพูชาให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) การบริการสุขภาพจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้ได้ นอกจากนี้การมีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบ และทันสมัย เป็นอีกช่องว่างหนึ่งที่ควรเข้าไปเติมเต็ม


     ในส่วนเมียนมาร์ พบว่า อัตราการเติบโตของจำนวนผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์เพิ่มขึ้นมากในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวและโอกาสการค้าลงทุนภายหลังการเปิดประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปัจจุบันอยู่ในช่วงของการพัฒนา และมีความขาดแคลนในเรื่องของที่พัก

    โดยผลวิจัยพบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์นิยมเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดยาว เมื่อต้องการเที่ยวต่างประเทศมักจะเลือกภูมิภาคอาเซียน โดยใช้บริการของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว การจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายมากขึ้น อย่างไรก็ดี พบว่า เมียนมาร์ยังขาดทักษะด้านบริหารจัดการ ต้องการระบบที่มีมาตรฐาน การฝึกอบรมพนักงาน และมาตรฐานการให้บริการที่มีแบบแผนที่ดี ซึ่งเป็นช่องว่างที่ต้องการการเติมเต็ม

    ในส่วนการบริการสุขภาพ พบว่า ระบบการบริการสุขภาพยังต้องได้รับการพัฒนา แพทย์ชาวเมียนมาร์มีความสามารถสูงแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ ชาวเมียนมาร์มักจะซื้อยารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วยไม่รุนแรง และหากจำเป็นต้องพบแพทย์จะนิยมไปที่คลินิก 

    อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีและยินดีจ่ายเพื่อรับการบริการที่ดีกว่า และมีจำนวนไม่น้อยสนใจการดูแลผิวพรรณและความงาม ซึ่งความนิยมเกาหลีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคชาวเมียนมาร์ โดยช่องว่างการให้บริการด้านสุขภาพในเมียนมาร์ คือระบบบริหารจัดการที่ทำให้ผู้ให้บริการสามารถบริการได้สอดคล้องกับจำนวนผู้รับบริการ

    จากที่ได้กล่าวมาเป็นผลวิจัยเพียงส่วนหนึ่งของ “CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ” รายงานฉบับเต็มได้เผยแพร่ทั้งรูปแบบหนังสือและ e-book ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่านที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ www.ecberkku.com ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043 202 

SME Thailand : เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ เพื่อชาว SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com
Share:

Related Articles

​ลูกค้าคิด หุ่นยนต์ทำ โมเดลธุรกิจร้านอาหารแห่งอนาคต

ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้คน และภาพแบบนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่เตรียมเบอร์เกอร์อร่อย..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021