SME Thailand Inno Awards 2017 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมเอสเอ็มอีไทย

by smethailandclub 07 มิย. 2017
Share:
Text : กองบรรณาธิการ     นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 เฟ้นหาสุดยอดเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยที่ปั้นธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ด้วยการนำองค์ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาพั ฒนาเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่ร างวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสต ร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 พร้อมได้ออกบูธแสดงสินค้าและ นวัตกรรมภายในงาน TIF 2018 และรับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 

    นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, นิตยสาร SME STARTUP, รายการเซียนธุรกิจ และสื่อต่างๆ ในเครือ เปิดเผยว่าโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรสำคั ญ คือ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ สายเลือดไทยจากทั่วประเทศที่นำเ อาความคิด สร้างสรรค์มาพัฒนาสินค้าและบริก าร จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการขอ ง ลูกค้าได้อย่างตรงจุดและแก้ไขปั ญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่า งชาญฉลาด
 

     “การที่รัฐบาลประกาศนโยบายขับเค ลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี นวัตกรรม โดย พยายามผลักดันผู้ประกอบการให้ผลิ ตสินค้าและบริการที่นำนวัตกรรมเ ข้ามามีส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งใ นระดับประเทศและสากล ทำให้นวัตกรรมกลายเป็นสิ่งจำเป็ นที่กำหนดความอยู่ รอดของธุรกิจ ยิ่งในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเกิ ดเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพบนแพลทฟอ ร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้ นมาก ผู้ประกอบการจึงยิ่งจำเป็นต้องป รับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วขึ้น ต้องมีไอเดีย มีดีไซน์ และต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อทำให้ สินค้าและบริการมีความโดดเด่นแล ะแตกต่างจากคู่แข่ง ไม่เพียงเท่านั้นยังพัฒนา นวัตกรรมเพื่อช่วยในด้านการบริห ารจัดการภายในองค์กร เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไ ร ช่วยในด้านการสร้าง แบรนด์ให้มีความเข้มแข็ง หรือช่วยการทำการตลาดในรูปแบบให ม่ๆ เพื่อขยายการ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่และรักษา
ฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างเหนีย วแน่น การประกวดโครงการ SME Thailand Inno Awards 2017 จึงสอดรับกับทั้ง นโยบายของประเทศในเวลานี้และบริ บทของโลกธุรกิจในปัจจุบัน”
 

     ด้านนายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าถึงการใช้ ชีวิตประจำวันมากขึ้นและขยายวงก ว้างไปเรื่อยๆ ทำให้คนมีความเกี่ยวข้องผูกพันกั บเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ธนาคารฯ ก็ต้องปรับตัวให้ทันกระแสเทคโนโ ลยีเช่นเดียวกัน ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้ง เราได้มีการพัฒนานวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลให้เต็ มรูปแบบมากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ธนาคาร ฯ พยายามสนับสนุนให้


     ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำนวัตกรร มเข้ามาใช้ในธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจในทุกวันนี้แข่งขันกันรุนแรง ใครที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์ หรือสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ก็จะได้เปรียบและยืนหยัดอยู่ได้ ในระยะยาว แต่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนให ญ่มีข้อจำกัดในการทำธุรกิจอยู่ม าก ดังนั้นโจทย์ของธนาคารฯ ก็คือทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกค้ าเอสเอ็มอีสามารถข้ามข้อจำกัดแล ะเติบโตต่อไปได้ เราจึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำ เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยธุรกิจ นอกจากนี้เอสเอ็มอีต้องหาจุดเด่ นของตัวเองให้ได้ แล้วนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างความแ ตกต่างเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิ จ”
 

     รางวัลจากการประกวดนี้ จึงเป็นการเชิดชูและยกย่องนักธุ รกิจเอสเอ็มอีไทยที่พัฒนาธุรกิจ จากองค์ความรู้และความ คิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ธุรกิ จประสบความสำเร็จ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประ กอบการ รายอื่นๆ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 10 รางวัล ได้แก่

1.       รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างส รรค์ธุรกิจบริการ
2.       รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดก ารองค์กร
3.       รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภั ณฑ์​
4.       รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle
5.       รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์      
6.       รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างผลิตภั ณฑ์
7.       รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่ อสิ่งแวดล้อม
8.       รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด
9.       รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่ อสุขภาพ
10.   รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสั งคม
 

     นอกจากนี้ ในปีนี้ยังได้เพิ่มรางวัลสุดยอด นวัตกรรมธุรกิจเอสเอ็มอีแห่งปี หรือ The Best SME Thailand Inno Awards 2017 สำหรับผู้ประกอบการที่มีนวัตกรร มครบเครื่องในหลายๆ ด้าน
 

      นายวินัย กล่าวต่อว่า “โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ มากขึ้น ทุกๆ ปี ทางบริษัทฯ คาดว่าในปีนี้จะมีผู้สมัครมากกว่ า 300 ราย และเชื่อว่าจะมีเอสเอ็มอีและสตา ร์ทอัพดาวรุ่ง    แจ้ง เกิดจากเวทีนี้แน่นอน และด้วยความร่วมมือจากธนาคารกสิ กรไทย ผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้รับกา รสนับสนุน อย่างเต็มที่จนสามารถก้าวขึ้นไป เป็นกลไกลในการผลักดันประเทศต่อ ไป”
 

     “โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ได้รางวัลจากก ารคิดค้นและใช้นวัตกรรมได้อย่าง น่าสนใจ อาทิ บริษัท โตว่องไว จำกัด ผู้คิดค้นรถตอกเสาเข็มรายแรกของ ประเทศไทย ด้วยระบบลูกตุ้มตอกเสาเข็มอัตโน มัติระบบไฮดรอลิกที่


    บริษัทฯ คิดค้นขึ้น ทำให้สามารถตอกเสาเข็มได้อย่างแ ม่นยำยิ่งขึ้นและยังทำให้พื้นดิ นรอบข้างสะเทือนน้อยลง หรือ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ เลือด ตั้งแต่รับบริจาคไปจนถึงการนำไป ใช้ เป็นรายแรกของประเทศ เพื่อช่วยลดปัญหาเลือดไม่เพียงพ อและเลือดที่ได้รับบริจาคไม่เหม าะสมกับผู้รับ รวมถึงช่วย แก้ปัญหาการกระจุกตัวในพื้นที่รั บบริจาค หรือบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ผู้พัฒนา โมบายแอพพลิเคชันที่รวมเอาโซลูชั่ น ทุกด้านของอีมาร์เก็ตติ้งไว้ที่ เดียวกัน เพื่อช่วยธุรกิจในการสร้างสรรค์ เครื่องมือ การตลาดใหม่ๆ และเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายได้มากขึ้น”
 

     “ทาง SME Thailand และธนาคารกสิกรไทย อยากจะขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอส เอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยที่ได้ พัฒนาสินค้าหรือบริการ โดยมีการใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่ว นร่วมและเชื่อมั่นว่าเป็นนวัตกร รมที่ไม่ซ้ำใคร ให้ส่งผลงาน นั้นเข้าร่วมโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 ผู้ชนะในประเภทรางวัลใดรางวัลหนึ่ ง นอกจากจะ ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าก ารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี ในพิธีมอบรางวัลในวันที่ 24 สิงหาคมนี้แล้ว


     ยังจะได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงา น Thailand Industrial Fair 2018 (TIF 2018) และเข้าร่วม โครงการ SME Spring Up จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมรับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริการผ่าน สื่อในเครือนิตยสาร SME Thailand อีกด้วย” นายวินัย กล่าวทิ้งท้าย
 

     ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยท่านใด ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smethailandclub.com/innoaw ards2017 และส่งใบสมัครมาได้ทางอีเมล์ innoawards.smethailand@gmail.c om หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 เเขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  


 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี  
                                      
Share:

Related Articles

​เรื่องเล่าจากไลฟ์สด กลยุทธ์ขายสินค้าเพิ่มให้ลูกค้าคนเดิม จาก 1 ชิ้นเป็นยกกล่อง!

ลูกค้า 1 คน ไม่ได้แปลว่าต้องซื้อของแค่เพียง 1 อย่างเสมอไป ลูกค้าเก่าที่มีอยู่ในมือบางครั้งก็สามารถกลายเป็นลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มรายได้ใ..

by SME Thailand.| 28 พย. 2021

​ย้อนรอย 52 ปี เจี๊ยบรสดีเด็ด ความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น หนึ่งในตำนานของสยามสแควร์

พาย้อนรอยไปว่าอะไรทำให้ธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ถึงครองใจชาวสยามมากว่า 50 ปี และยังเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ ที่เตรียมส่งไม้ต่อให้ทายาทรุ่นที่ 3 สร้างตำนา..

by SME Thailand.| 24 พย. 2021

​แค่คิดมุมกลับปรับธุรกิจให้โตได้ ไอเดียฟื้นธุรกิจในงบจำกัดของสวนสนุก USJ เพิ่มยอดลูกค้าจาก 70,000 เป็น 400,000 คน

เชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังหาทางฟื้นธุรกิจตัวเอง แต่มองไปที่งบประมาณแล้วอาจต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่ ทว่าถ้าตัดในเรื่องเงินๆ ทองๆ ออกไป แล้วลองคิดมุมกลับก..

by SME Thailand.| 19 พย. 2021