รัฐตั้งทีมทวงหนี้นายจ้างเบี้ยวจ่ายเงินประกันสังคม

by System 07 มิย. 2013
Share:

 


นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการ และนายจ้างบางส่วนไม่ชำระเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดเงินสมทบค้างชำระ โดยตัวเลข ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 พบว่าจำนวนเงินสมทบที่ค้างชำระทั้งสิ้น 3,665.39 ล้านบาท และในปี 2556 นี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบ ซึ่งมีเป้าหมายให้เงินสมทบค้างชำระลดลงจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยมีการทบทวนแนวทางและวิธีปฏิบัติในการตรวจติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบ ตลอดจนการยึด อายัดทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามเร่งรัดหนี้และยึดอายัดทรัพย์สิน โดยได้จัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 60 คน เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อให้มีความพร้อมทางร่างกายในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่งตั้งเป็นชุดเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการทั่วประเทศในการเร่งรัดหนี้เงินสมทบ และยึด อายัดทรัพยสิน

สำหรับแผนการตรวจสอบและกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา จำนวน 21 หน่วยปฏิบัติรวมกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการที่มีเงินสมทบค้างชำระทั้งสิ้น 21,201 ราย เป็นจำนวนเงินสมทบโดยประมาณ 2,742.41 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางในการตรวจสอบเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 การออกตรวจ ณ สถานประกอบการสำหรับสถานประกอบการที่มีสถานะ A (ดำเนินกิจการอยู่)  ที่ค้างชำระเงินสมทบ 6 เดือนขึ้นไปและมีเงินสมทบค้างชำระตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป แนวทางที่ 2 การตรวจแฟ้มลูกหนี้กองทุนประกันสังคม ณ หน่วยปฏิบัติสำหรับทุกสถานประกอบการที่มีสถานะ S (หยุดกิจการชั่วครว) และสถานะ C (เลิกกิจการ) ทุกราย รวมทั้งสถานประกอบการที่มีสถานะ A นอกเหนือจากการออกตรวจสอบ ณ สถานประกอบการตามแนวทางที่ 1

ทั้งนี้ ในการออกตรวจติดตามเร่งรัดหนี้ และยึด อายัดทรัพย์สิน ในลำดับแรกนั้นจะเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จำนวน 6 หน่วยปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 5-21 มิถุนายน 2556 หากสำนักงานประกันสังคมดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เชื่อมั่นว่า ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการประกันสังคมได้อย่างรวดเร็ว และลดหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคม สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับกองทุน เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ใหแก่ผู้ประกันตนในอนาคตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020