สสว.เปิดหลักสูตรติวเข้มผู้บริหาร SMEs ระดับสูง

by System 08 สค. 2013
Share:

 


สสว. เปิดหลักสูตร นักบริหารSMEsระดับสูง ติวเข้มผู้บริหารระดับสูง SMEs ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศัยกภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  สร้างกลยุทธ์ธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง เข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายสู่ตลาดใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค
    
หลักสูตรนี้  เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) กับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs  ซึ่งนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญและมาเป็นประธานเปิดตัวโครงการ
    
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ  รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงสถานการณ์ของธุรกิจ SMEs ไทยว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ขณะนี้มีจำนวน 2.652 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของผู้ประกอบการทั้งหมด  จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 
     แต่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ยังคงมีจุดอ่อนในการบริหารจัดการหลายด้าน รวมทั้งความเข้มแข็งในกลุ่มธุรกิจที่ ยังคงมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกันเอง ค่อนข้างน้อยหรือผู้ประกอบการ SMEs โดยส่วนใหญ่มักดำเนินธุรกิจการค้าเพียงลำพัง  ดังนั้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไป การดำเนินธุรกิจ SMEs ก็จะไม่แข็งแรง หรือดำเนินธุรกิจอยู่ในวงจำกัด ไม่สามารถขยายกิจการสู่ตลาดใหม่ได้ดีเท่าที่ควร

ขณะที่ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับนโยบายการเปิดการค้าเสรี หรือ AEC ในปี 2558 จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านธุรกิจ และการสร้างความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรนักบริหาร SMEs ระดับสูง  ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ขึ้น  เป็นการจัดหลักสูตรอบรมเชิงลึกให้กับผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจ SMEs     เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs  ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดใหม่ที่ใหญ่ขึ้นทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจด้านการค้าระหว่างภาคส่วนต่างๆ

การจัดอบรมนักบริหาร SMEs ระดับสูง ของ สสว. ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นละ 100 คน   ประกอบด้วยผู้ประกอบกา รSMEs ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจนั้น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ SMEs  
 
       ทั้งนี้  รุ่นที่ 1ใช้เวลาอบรมระหว่าง วันที่ 30 ส.ค.- 12 ต.ค.2556  และ รุ่นที่ 2 ใช้เวลาอบรมระหว่างวันที่    7 ก.ย. -18 ต.ค. 2556    ใช้ชั้น 15 ของอาคารรีเจ้นท์ ถนนราชดำริ เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคทฤษฎี  

ทั้งนี้เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนครอบคลุมเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 112 ชั่วโมง  ประกอบด้วย

      การเสริมความรู้ธุรกิจ(Strengthen Knowledge)จำนวน 42 ชั่วโมง เป็นการอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการ (Strategic Business Management) และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management )

     การสร้างแรงบันดาลใจ(Getting Inspired)จำนวน 14 ชั่วโมง เป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจจากนักธุรกิจชื่อดัง  

      การมุ่งสู่ภูมิภาค(Going Reginal)เป็นการศึกษาวิจัยทางธุรกิจ ค้นคว้าอิสระและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มAEC เพื่อมองหาลู่ทางธุรกิจและปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ อย่างมีชั้นเชิง   เพราะการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานในประเทศกลุ่ม AEC นั้น จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค  

      โดยเฉพาะในเส้นทางการเชื่อมโยงจากระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (หนานหนิง-เวียดนาม) ถึงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เวียดนาม-ลาว-ไทย-พม่า) ซึ่งในอนาคตคาดว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีน กับกลุ่มประเทศอาเซียน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด อีกเส้นทางหนึ่ง จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

SMEs ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่  ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจฯ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่  2  ถ.พระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กทม10200  โทรศัพท์ 02-6518291-4 086-9889293, 084-2960368 โทรสาร 02-6518295 หรือ www.smesadvance.net  อีเมลล์  smesadvance@gmail.com
 
Share:

Related Articles

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021