สสว.เปิด Front Service ควบ คลินิก SMEs

by System 15 สค. 2013
Share:

 


สสว. เปิดจุดบริการ Front Service และคลินิก SMEs  ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับ 13 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ชูกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ควบคู่การจัดหาสิทธิประโยชน์และให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในพิธีเปิด Front Service สสว. และคลีนิก SMEs ณ สำนักงาน สสว. ชั้น G อาคาร TST  Tower ว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 13 แห่ง 

ประกอบด้วยสถาบันการเงินชั้นนำ องค์กรเอกชนทางการค้า และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs  ให้มีความเข็มแข็ง เติบโต จากพิธีลงนามดังกล่าว สสว. ได้ต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดตั้ง Front Service สสว. และคลีนิก SMEs ให้เป็นพื้นที่จุดบริการและสนับสนุน SMEs ทั้งด้านข้อมูลองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบกิจกรรม การฝึกอบรม การจับคู่ธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปสู่ผู้ประกอบการ”

ด้านนายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. เริ่มทดลองให้บริการในส่วนของ Front Service สสว. และคลีนิก SMEs ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดย Front Service สสว. จะมีการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.การจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การเปิดร้านค้าออนไลน์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเริ่มต้นธุรกิจ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ  2. การให้บริการด้านช่องทางการตลาด  การจำหน่ายสินค้า ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ โดยหน่วยงานพันธมิตรรายใหญ่ด้านการตลาด เป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมธุรกิจ

“นอกจากนี้ ยังมีการการแลกเปลี่ยนบทความ องค์ความรู้ วิทยากรอบรมระหว่างองค์กรตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ การบริการให้คำปรึกษาธุรกิจจากหน่วยงานพันธมิตรที่มีประสบการณ์ตรง เช่น การขอรับคำปรึกษาด้านการเงิน/ลงทุน จากสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรกับ สสว. อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ปรึกษาความรู้ด้านธุรกิจด้านการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จากบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ หน่วยงานด้านการสื่อสาร / สารสนเทศ และบริหารองค์กร อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะให้ความรู้ในเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการตลาดออนไลน์ และการบริหารจัดการองค์กร  รวมทั้งยังจัดหาสิทธิประโยชน์พิเศษด้านการสื่อสาร ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ใช้ เพื่อก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย”

ในส่วนของคลีนิก SMEs นั้น สสว.ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สทญ.) ให้บริการในรูปแบบของการจัดที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกท่านได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนาบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  บริการปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในเรื่องต่างๆ อาทิ การเริ่มต้นธุรกิจ การตลาดในประเทศ การตลาดในต่างประเทศ การบัญชี-การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์  มาตรฐานสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

“คลีนิก SMEs ให้บริการผ่าน 3 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ช่องทางแรก คือ การให้คำปรึกษา ณ ที่ทำการ สสว. ช่องทางที่ 2  คือ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ผ่านระบบ call center 1301 และช่องทางที่ 3 คือ การให้คำปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ โดยเชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานพันธมิตร และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จาก สสว. มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากนี้ จะมีการนำผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการต้นแบบ (Open House) เพื่อให้เห็นภาพและกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริงอีกด้วย”  

ทั้งนี้ ผู้สนใจใช้บริการ Front Service สสว. และ คลินิก SMEs สามารถดูรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ปฏิทินการให้บริการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sme.go.th ส่งใบสมัครลงทะเบียนได้ที่ clinic.sme.56@gmail.com และ โทรสาร 02-763-2725 ติดต่อสอบถามข้อมูลที่เบอร์โทร. 02-763-2717 หรือ 081-457-1725 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021