มหิดลเสนอ 3 แนวทาง SMEs ข้ามอุปสรรคพัฒนานวัตกรรม

by System 20 สค. 2013
Share:

 


  รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับ "ความท้าทายและข้อจำกัดของการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย" ทำให้พบว่า SMEs ไทยยังมีอุปสรรคในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมอยู่มาก ทั้งเรื่องการสนับสนุนของรัฐบาล ต้นทุนสูง และเข้าถึงเงินทุนยาก ทั้งที่การพัฒนานวัตกรรมจะทำให้ SMEs ไทยมีศักยภาพที่สูงขึ้นแข่งขันกับนานาประเทศได้

ทั้งนี้ จึงอยากเสนอแนวทางในการปัญหาด้านการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs ในประเทศไทย ด้วยกัน 3 ข้อ คือ

1.การจัดกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญและฐานองค์ความรู้ ในสาขาต่างๆ ให้ชัดเจน และง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแก่ SMEs รวมถึงการนำเสนอและเผยแพร่กรณีศึกษาของบริษัทที่เป็น Best Practice ของการพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆ ซึ่งเนื้อหาในกรณีศึกษาควรครอบคลุม กระบวนการและแนวทางบริหารจัดการอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งอารมณ์และความรู้สึกของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Emotion and Spirit) ในแต่ละช่วงของการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าประสบความสำเร็จ

2.การจัดให้มีการรวมตัวของกลุ่ม SMEs ประเภทเดียวกัน ในลักษณะของกลุ่มเครือข่าย Cluster เพื่อให้ SMEs สามารถใช้ทรัพยากรพื้นฐานร่วมกันได้ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งถือว่าเป็นการ share ต้นทุน หรือ มีหน่วยงานช่วยในการ subsidize ค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยแนวคิดนี้รวมไปถึงการเชื่อมโยงกันของบริษัทในกลุ่มเครือข่ายตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  (Supply chain)
 
        เช่น บริษัทร่วมมือกับบริษัทที่อยู่ต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทาน  ในการพัฒนา Raw Material สำหรับสินค้านวัตกรรม การร่วมมือในรูปแบบดังกล่าวนำไปสู่แนวคิดในเรื่อง Ecosystem ทั้งธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันในการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืนและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการกระจายต้นทุนในพัฒนานวัตกรรม ซึ่งการรวมตัวของกลุ่ม SMEs และการเชื่อมโยงกันของบริษัทตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน สามารถส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานสัมมนากลุ่มย่อย การประชุมร่วมกัน การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบริษัทในกลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นต้น

3.การเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่องทาง คือช่องทางจากสถาบันการเงิน (Financial institute) ช่องทางจากนักลงทุนอิสระ ในรูปแบบที่เรียกว่า Angel fund และช่องทางจากกลุ่มนักลงทุนหรือนักลงทุนสถาบัน ในรูปแบบที่เรียกว่า Venture capital
 
        ไม่ว่าจะส่งเสริมช่องทางใดเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเข้าถึงแหล่งทุน ก็ควรจัดให้มีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการการเงินสำหรับนวัตกรรม (Financing innovation) ที่มีเนื้อหารวมไปถึงการประเมินคุณค่าหรือมูลค่าของนวัตกรรม เพื่อให้สามารถประเมินอุปสรรคและความเสี่ยงด้านนวัตกรรมที่มีความชัดเจน ซึ่งหมายถึงการมี Risk Procedure และ Risk Profile ที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับรู้ เพื่อจะได้พิจารณาว่าธุรกิจของเค้านั้น อยู่ในสถานะที่พร้อมจะได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือไม่ และควรเป็นจำนวนเงินเท่าไร ภายใต้การประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนของสถาบันการเงิน


 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020