บีโอไอเห็นชอบ 2 มาตรการส่งเสริม SMEs

by System 30 ตค. 2013
Share:

 


บอร์ด BOIไฟเขียว 2 มาตรการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถ SMEs/หนุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ครอบคลุมกิจการ 39 ประเภทโดยมีเงื่อนไขต้องยื่นภายในสิ้นปีนี้

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง เป็นประธานได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 2 มาตรการ คือ 1. ส่งเสริมการลงทุนแก่เอสเอ็มอี และ 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับ เปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยภายใต้ 2 มาตรการนี้จะต้องยื่นขอรับส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการเอสเอ็มอีมีเงื่อนไขหลัก ได้แก่ ต้องมีขนาดการลงทุนขั้นต่ำ 5 แสนบาท(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน และเมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้วผู้ได้รับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

ทั้งนี้กิจการที่เปิดให้การส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการเอสเอ็มอีจะครอบคลุมกิจการ 39 ประเภท ซึ่งกระจายอยู่ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มกิจการที่เพิ่มมูลค่าแก่สินค้าภาคเกษตรกรรม รวมจำนวน 13 ประเภทกิจการ อาทิ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์  การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 2. กลุ่มกิจการที่ใช้ทักษะการผลิตและเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญ 16 ประเภท เช่น การผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานพาหนะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งพิมพ์ 3. กลุ่มกิจการเชิงสร้างสรรค์ 7 ประเภท เช่น ผ้า เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องเรือน ซอฟต์แวร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ 4. กลุ่มกิจการบริการและสนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ประเภท ได้แก่ โรงแรม  ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ  การสร้างภาพยนตร์ไทยหรือให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์

กิจการเอสเอ็มอีไทยที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

นายประเสริฐ กล่าวว่าที่ประชุมยังเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยกิจการที่ต้องการยื่นขอรับส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ต้องเป็นกิจการเอสเอ็มอีที่ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไออยู่แล้วและกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริม โดยจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดิม เป็นต้น

กิจการเอสเอ็มอีที่ได้รับส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรไม่ว่าตั้งกิจการในเขตใด และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  โดยภายใต้เงื่อนไขต้องไม่ใช้สิทธิและประโยชน์ซ้ำซ้อนกับมาตรการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของกรมสรรพากร
 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021