เปิด 4 ยุทธศาสตรดัน SMEs เทียบชั้นญี่ปุ่น-สิงค์โปร์

by System 05 กพ. 2014
Share:


 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยกลยุทธ์การพัฒนา SMEs และ OTOP ของไทย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ประเทศที่ตั้งเป้ายกระดับ GDP ของ SMEs จากสัดส่วนร้อยละ 37 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 40 ของ GDP หวังเทียบชั้น GDP ของ SMEs ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ โดยได้นำเอา 4 ยุทธศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ   ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจได้อย่างบูรณาการประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งด้านการสร้างที่ปรึกษาและพัฒนาหน่วยงานให้บริการ การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น การบริการข้อมูล และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน รวมถึงการให้บริการทดสอบให้กับผู้ประกอบการ SMEs

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม โดยโครงการ           ที่พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือ NEC เป็นโครงการ 

          ที่พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กับนักศึกษาจบใหม่ บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ    ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจรอบด้านจนสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ รวมทั้งสามารถเขียนแผนธุรกิจของตัวเอง เพื่อเสนอให้กับสถาบันการเงินสำหรับการขอรับเงินทุนสนับสนุน ในขณะที่การพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)             เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรธุรกิจ โดยการพัฒนาตัวโรงงาน และธุรกิจให้แข็งแกร่ง มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนากระบวนการผลิต            และผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการใช้ IT เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  และการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม               ในลักษณะ Cluster

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาให้ผู้ประกอบการและสินค้าสามารถแข่งขันในเวทีสากลและเวทีอาเซียนได้ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านโครงการและหน่วยงาน              ภายใต้ กรมฯ ที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ในรูปแบบการจัดอบรมสัมมนา ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการนำผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมาให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้                ยังมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับนักลงทุนต่างชาติโดยการพาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ               และการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนเพื่อนบ้านเพื่อการต่อยอดธุรกิจต่อไป
 
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021