หอการค้าไทยมองระบบสรรพสามิตซับซ้อนไม่รับ AEC

by smethailandclub 26 มีค. 2014
Share:

    สภาหอการค้าไทย ระบุ โครงสร้างภาษีสรรพสามิตไทย ไม่สอดคล้อง หลักการเก็บภาษีที่ดีและซับซ้อน ไม่รองรับเปิด AEC

   ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีอากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการภาษีอากร สภาหอการค้าฯ ได้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตตามหลักของระบบภาษีที่ดี (good tax system) เนื่องด้วยขณะนี้ระบบภาษีสรรพสามิตเผชิญกับประเด็นปัญหาใหญ่ 3 ประการคือ 

    1. การจัดเก็บรายได้สรรพสามิตในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 ต่ำกว่าประมาณการถึงร้อยละ 11 หรือประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท
    
    2. ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน มีปัญหาเรื่องโครงสร้าง (tax structure) ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ปัญหาเรื่องความโปร่งใส เช่นข้อโต้แย้งเรื่องการแจ้งราคา ณ โรงอุตสาหกรรม หรือการสำแดงราคานำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี (tax administration)ที่สร้างภาระกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และปัญหาเรื่องอัตราภาษีที่เหมาะสม (tax rate) 

    3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในกลุ่มประเทศ AEC ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น จึงอาจทำให้การแข่งขันสูงมากขึ้น

    ทั้งนี้ จากการที่ภาษีสรรพสามิตสามารถทำรายได้ให้กับรัฐถึง 432,868 ล้านบาท หรือเกือบร้อยละ 17 ของรายได้รัฐในปีงบประมาณ 2556 และเป็นภาษีที่สำคัญในการจัดการกับภาระภายนอก (externality cost) จึงมีการจัดทำ “โครงการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต” เพื่อเสนอแนวทางในการปฏิรูปภาษีสรรพสามิต เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อน สร้างความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นสากลทัดเทียมกับนานาประเทศ พร้อมรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ โดยมอบหมายให้สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงการคลังและรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป

    ด้าน ดร. ศิริญญา ดุสิตนานนท์ คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย หัวหน้าโครงการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯนี้ก็เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย และเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตของอุตสาหกรรมหลักในภาพกว้าง โดยเน้นที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำมัน รถยนต์ เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นๆ บางรายการ ซึ่งเป็นภาษีหลักที่ทำรายได้สูงสุดให้กรมสรรพสามิต รวมถึงศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในระดับสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตสำหรับประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการศึกษาโครงการฯ 5 เดือน ก่อนนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณากำหนดเป็นวาระเร่งด่วนต่อไป

    การจัดทำโครงการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือทำให้รัฐบาลมองเห็นสภาพปัญหาของระบบภาษีสรรพสามิตของไทยและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูปภาษีสรรพสามิตแบบจริงจังและสอดคล้องกับหลักการของระบบภาษีที่ดี รวมทั้งชี้ให้เห็นว่าหากไม่ปฏิรูปภาษีสรรพสามิตจะเกิดผลกระทบอย่างไรขึ้นบ้าง รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยให้มีความโปร่งใส่ เป็นธรรม ลดความยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้กับรัฐบาลในระยะยาวต่อไป


 
Share:

Related Articles

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021

​เอกา โกลบอล เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เอกา โกลบอล พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลัง พร้อมสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 80 กล่อง และน้ำดื่ม 80 ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021