ก.แรงงาน​ปรับสูตรนายจ้างส่งเงินสบทบกองทุนคนพิการ

by smethailandclub 28 มีค. 2014
Share:


    นางปราณิน มุตตาหารัช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน “กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานของรัฐต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการต้องนำส่งเข้ากองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1 ปี 2557” กล่าวว่า

   มติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับสูตรการคำนวณเงินเข้ากองทุนฯ โดยนำค่าแรงงานขั้นต่ำคูณด้วย 313 วันทำงานต่อ 1 ปี ซึ่งปรับกติกาการคำนวณวันทำงานและจำนวนเงินให้ได้รับความเป็นธรรมกับนายจ้าง นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาวิจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ปัจจุบันมีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ เฉพาะในกรุงเทพมหานคร 59,114 คน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 581,393 คน และภาคเหนือ 348,044 คนตามลำดับ ส่วนประเภทความพิการส่วนใหญ่ คือ พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย 7.05 แสนคน คิดเป็น 47.05% รองลงมาเป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 2.4 แสนคน คิดเป็น 16.30% และความพิการทางการมองเห็น 1.6 แสนคน คิดเป็น 11.04% ตามลำดับ

    “การจ้างงานคนพิการ รัฐจำเป็นจะต้องดูแลให้นายจ้างอยู่ได้ คนพิการอยู่ได้โดยรัฐจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ แม้ว่าจำนวนคนพิการที่มีการขึ้นทะเบียนในปัจจุบันจะยังไม่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ขณะเดียวกันประเภทความพิการจะส่งผลต่อการจ้างงานของนายจ้าง ดังนั้นการจ้างงานคนพิการจะจ้างนอกเหนือจากที่ขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ และผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้คือนายจ้างเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021