กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมถอนทะเบียนบริษัทร้าง 7 พันราย

by smethailandclub 02 เมย. 2014
Share:
    
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกจากทะเบียน จำนวน 7,235 ราย

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางอาศัยอํานาจตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะดําเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดที่เข้าข่ายตามข้อสันนิษฐานว่าห้างหุ้นส่วนและบริษัท มิได้ทําการค้าหรือประกอบการงานหรือจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ชําระบัญชีทําการอยู่ เพราะอาจทําให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากการทุจริตหลอกลวงสภาพอันแท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทก็ได้  กฎหมายจึงให้นายทะเบียนมีอํานาจถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ทิ้งร้างหรือเลิกไปแล้วและไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 

 
    ข้อสันนิษฐานว่ามิได้ทําการค้าหรือประกอบการงานหรือจดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ชําระบัญชีทําการอยู่ 

    1. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปีติดต่อกัน 

     2. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่มีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ 

    3. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จดทะเบียนเลิกแล้ว และอยู่ระหว่างชําระบัญชี แต่ผู้ชําระบัญชีมิได้ทํารายงานการชําระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก และนายทะเบียนได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยัง ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ชําระบัญชี แจ้งให้ดําเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชําระบัญชี หรือยื่นรายงานการชําระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือแล้ว แต่ผู้ชําระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม 
 
ผลของการถอนทะเบียนร้าง 

    1. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคล 

    2. ความรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น มีอยู่เท่าไรก็ให้คงมีอยู่อย่างนั้นและพึงเรียกบังคับได้เสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล 

    3. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอาจฟื้นคืนเข้าสู่ทะเบียนได้ ถ้าห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ยื่นคําร้องต่อศาลเพราะรู้สึกว่าต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมจากการถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน หากศาลพิจารณาเห็นว่าในขณะที่ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทยังทําการค้าขายหรือยังประกอบการงานอยู่ หรือเป็นการยุติธรรมในการที่จะให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียน ศาลจะสั่งให้จดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ได้ แต่ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นกําหนด 10 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 
 
     ในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะทําการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสํานักงานใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียน กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปีติดต่อกัน จํานวน 7,235 ราย 

Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020