เม.ย. 57 ต่างชาติลงทุน 33 รายจ้างงาน 400 คนลงทุน 850 ล้าน

by smethailandclub 25 เมย. 2014
Share:

 
   

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 23เมษายน 2557  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 33 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 19 ราย  ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 868 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 398 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

     1.     ธุรกิจบริการ จำนวน 23 ราย (คิดเป็นร้อยละ 70 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 594 ล้านบาท     ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี ให้เช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร เป็นต้น  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย

     2.     ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค จำนวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสิงคโปร์         

     3.     คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 243 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และบริการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรและระบบการทำงานต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวให้แก่บจ. พีทีที แอลเอ็นจี  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี

     4.     ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 2 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท  ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ และการค้าปลีกเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการปรุงรสและกระบวนการบรรจุหีบห่ออาหารให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

     5.     ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่    การทำกิจการนายหน้าในการจำหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ  ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ ญี่ปุ่น

    ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2557 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 27 ในขณะที่เงินลงทุนลดลงร้อยละ 61  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14  ในขณะที่เงินลงทุนลดลงถึงร้อยละ 83 เนื่องจากในเดือนเมษายน 2556 มีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับค้ำประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือซึ่งเป็นธุรกิจ   ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง   

    อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 (มกราคม-เมษายน 2557) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 119 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,683 ล้านบาท  และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงร้อยละ 7  และเงินลงทุนลดลงร้อยละ 35  เนื่องจากในปี 2557 มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองซึ่งอาจ   ทำให้คนต่างด้าวมายื่นขออนุญาตลดลง
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021