สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ปั้น SMEs รุ่นใหม่

by smethailandclub 30 เมย. 2014
Share:
 
 

     สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส พัฒนาศักยภาพศิษย์พระดาบสและผู้สนใจทั่วไปทั้งในส่วนกลางและภาคใต้ ให้มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ที่มีศักยภาพ โดยปี 2557 มุ่งเป้าหมายพัฒนากว่า 150 ราย พร้อมทั้งสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ต่อไป

    นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เปิดเผยว่า สสว. ได้ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 และต่อเนื่องมาในปี 2557

    โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    “โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การส่งเสริม SMEs ตามแผนแม่บทฉบับที่ 3 บรรลุเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งศิษย์พระดาบส จะมีความรู้ในเชิงช่าง ทั้ง ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่อจักรกลการเกษตร และช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ หากได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ และทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ความสามารถด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป” ผอ.สสว. กล่าว

    โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่ผ่านหลักสูตรศิษย์พระดาบส ให้มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 253 ราย มีแผนธุรกิจ จำนวน 237 แผน ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จำนวน 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.40

    สำหรับ งานในปี 2557 จึงมุ่งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนและองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์พระดาบส และ    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งดำเนินงานในโรงเรียนพระดาบส โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามแนวพระราชดำริ และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งการดำเนินงานจะมีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในภาพรวมและเฉพาะประเภทธุรกิจ เช่น ความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน การเขียนแผนธุรกิจ ฯลฯ

   
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021