​กรมพัฒน์ลงใต้จัดอบรม "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

by smethailandclub 20 มิย. 2014
Share:     เมื่อที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหัวข้อ “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจทางภาคใต้  เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลาและ นราธิวาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎหมายที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป

    นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ มีภารกิจในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจให้ผู้ประกอบธุรกิจตั้งใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยให้มีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ 

    โดยกรมฯ ได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้ภาคธุรกิจรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มเป็นนิติบุคคลจนถึงสิ้นสุดสภาพการเป็นนิติบุคคล รวมถึงจัดทำคู่มือเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นจะพัฒนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น คือ 

    ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

    ขั้นที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล 

    ขั้นที่ 3 สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 

    “การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในภาคใต้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลที่ดี และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อรองรับ AEC เทคนิคการบริหารธุรกิจให้เข้มแข็งด้วยการบัญชี และการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เข้ารับการอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านอื่นได้ 6 ชั่วโมง”


Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020