ตั้งศูนย์ต้านคอรัปชั่นเปิดสายด่วน 1570 รับร้องเรียนทุจริตบริการ

by smethailandclub 11 กค. 2014
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดสายด่วน 1570 ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลทุจริตงานบริการและการปฏิบัติงาน พร้อมเร่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ รองรับ AEC ในปี 2558

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศมาตรการและแผนงานเชิงรุกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และพร้อมนำมาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม โดยตนได้สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคนให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ในระดับสูงสุด เนื่องจากเป็นหน่วยงานบริการภาคธุรกิจและประชาชนโดยตรง

    ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง รวมทั้ง ใช้นโยบายเชิงรุกปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นในสายตา ภาคธุรกิจและประชาชน และเพื่อให้เป็นต้นแบบการบริการที่โปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น ณ หน่วยงานบริการประชาชน ชั้น 4 ซึ่งหากพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดกระทำการไม่โปร่งใส ทุจริต สามารถร้องเรียนได้ทันทีที่สายด่วน 1570 กรมฯ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่าข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้กระทำความผิดจริง หรือพบการทุจริต จะมีบทลงโทษขั้นสูงสุด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

    นอกจากนี้ ได้มีการกระตุ้นผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจนั้นๆ และก่อให้เกิดหลักพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืน ภารกิจอีกประการหนึ่งที่กรมฯ เร่งดำเนินการ คือ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้ง การปรับปรุงการบริการด้านต่างๆ ของกรมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น การให้บริการจดทะเบียนข้ามเขต ฯลฯ เป็นต้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558

    ทั้งนี้ กรมฯ ยึดหลักการทำงานเชิงรุกและการป้องกันมากกว่าการทำงานเชิงรับหรือการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใส และเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยกรมฯ คาดหวังว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบด้านความโปร่งใส ไร้การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งหากไปตามที่คาดหวัง ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ภาคธุรกิจและประชาชนผู้ใช้บริการนั่นเอง
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021