กรมพัฒน์ฯเตือนโลจิสติกส์ไทยระวังตกขบวน AEC

by smethailandclub 23 กค. 2014
Share:


               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือน! ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐานทัดเทียมสากล  หวั่น! โลจิสติกส์ไทยตกขบวนAEC หากไม่พัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมแข่งขัน

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ รู้สึกเป็นห่วงผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย เนื่องจากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสาขาธุรกิจ บริการที่เร่งรัดเปิดเสรี (Priority sectors) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (AFAS : ASEAN Framework Agreement on Service) ตั้งแต่ปี 2556 ที่ผู้ประกอบการในประเทศอาเซียนสามารถถือหุ้นในประเทศสมาชิกได้ 70%

    แน่นอนว่าจะทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่างชาติเริ่มรุกคืบเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยกันมากขึ้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งหากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยไม่พัฒนาศักยภาพมาตรฐานการให้บริการให้ทัดเทียมระดับสากล อาจตกขบวน AEC คือ ไม่สามารถแข่งขันกับ  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชาวต่างชาติได้ หรือแม้แต่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า     

               กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยดำเนินการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีอย่างยั่งยืน

     และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 2 (2556 – 2560) กรมฯ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ISO โดยกรมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วจำนวนทั้งสิ้น 187 ราย ซึ่งในปี 2557 นี้ มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมฯ จำนวน 35 ราย ภายในงาน DBD ISO-LOGISTICS AWARD ประจำปี 2557

    การยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ISO เป็นแนวทางขั้นที่ 2 ของนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 2) การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล และ 3) การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล

    ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ธุรกิจบริการคลังสินค้า ธุรกิจตัวแทนออกของผ่านพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จำนวน 18,518 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 (16,000 ราย) จำนวน 2,518 ราย หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.74  และมีทุนจดทะเบียนรวม 297,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 (234,000 ล้านบาท) จำนวน 63,982 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.34
 
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021