กรมพัฒน์เปิดบริการ e-Accountant ให้นักบัญชีสร้างธุรกิจสีขาว

by smethailandclub 02 กย. 2014
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอกย้ำ! ความเป็นผู้นำด้านองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐจับมือ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวระบบออนไลน์ e-Accountant ให้บริการนักบัญชีทั่วประเทศ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว พร้อมดึงผู้ทำบัญชีร่วมผลักดันให้เกิดธุรกิจสีขาวแก่ภาคธุรกิจไทยทั้งระบบ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนชาวต่างชาติ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2558

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมแถลงข่าว “การเปิดตัวระบบการให้บริการออนไลน์แก่ผู้ทำบัญชี (e-Accountant)” ว่า ในวันนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ให้เกียรติเข้าเป็นประธานในการแถลงข่าวฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพบัญชี และการอำนวยความสะดวกแก่นักบัญชี ผ่านระบบการให้บริการออนไลน์แก่ผู้ทำบัญชี หรือ e-Accountant   ที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Point) โดยผู้ทำบัญชีสามารถใช้บริการในการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชี    ตามที่กฎหมายกำหนดผ่านทาง www.dbd.go.th เมนูออนไลน์ หัวข้อผู้ทำบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    e-Accountant เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า         และสภาวิชาชีพบัญชีฯ แบบเบ็ดเสร็จ Single Point, Single form และ Single Number เพื่อสร้างฐานข้อมูลของ        นักบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดขั้นตอนในการติดต่อกับกรมฯ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมทั้งลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้น้อยลง โดยระบบ e-Accountant จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

    นอกจากนี้ กรมฯ ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี         ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดสำคัญ คือ 1) การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th 2) แก้ไขรอบการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี (CPD) จากเดิม 27 ชั่วโมง ภายใน 3 ปี เป็น 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน และ 3) แก้ไขจำนวนธุรกิจให้ผู้ทำบัญชีสามารถรับทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 ราย ต่อปีปฏิทิน

    กรมฯ ได้พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีความเข้มแข็ง และโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล พร้อมขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีร่วมผลักดัน   ภาคธุรกิจไทยให้เป็นธุรกิจสีขาวทั้งระบบ เนื่องจากเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความโปร่งใสให้เกิดขึ้นแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน ในประเทศไทย เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งของภาคธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง

    ทั้งนี้ การประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียน  เปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชี ด้วยการอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 51 และ 70 ในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 ตามลำดับ มีการเจรจาให้ประเทศสมาชิกยกเลิกข้อจำกัด ทั้งด้านการเปิดตลาด การปฏิบัติ         เยี่ยงชนชาติ และการเปิดให้บุคคลธรรมดาต่างชาติสามารถให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีได้

    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพบัญชี” (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services : MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในอาเซียนในการอำนวยความสะดวกในการเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในประเทศอาเซียนอื่น สามารถเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกขึ้น ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยได้รับผลกระทบจาก AEC ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง ต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  มีอยู่ เพื่อวางแผนพัฒนาในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557) ประเทศไทยมีสำนักงานบัญชีทั่วประเทศ จำนวน 5,603 สำนักงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 401 สำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 7.71  ผู้ทำบัญชี จำนวน 83,619 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 5,603 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.18 และ ผู้สอบบัญชีอนุญาต จำนวน 11,792 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 3,034 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.64
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021