​ดัชนีฯ SMEs ก.ค เพิ่มขึ้นทั้งปัจจุบันและคาดการณ์

by smethailandclub 04 กย. 2014
Share:

 

 
สสว. รายงานดัชนี TSSI SMEs เดือน ก.ค. 2557 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งภาพรวมและรายภูมิภาค ผลจากราคาน้ำมันทรงตัว ค่าครองชีพรวมถึงการบริโภคในประเทศดีขึ้น โดยมีธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร ค่าปลีกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มสูงสุด
         
    รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2557 พบว่า ดัชนี TSSI SMEs รวมภาคการค้าและบริการ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 47.4 จากระดับ 46.1 (เพิ่มขึ้น 1.3) โดยภาคค้าส่ง และภาคค้าปลีก ค่าดัชนีอยู่ที่  48.7 และ 49.1 จากระดับ 46.7 และ 46.5 (เพิ่มขึ้น 2.0 และ 2.6) ตามลำดับ 

    ขณะที่ภาคบริการ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 44.7 จากระดับ 45.3 (ลดลง 0.6) ส่วนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศและต่อธุรกิจตน ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 53.0 และ 49.3 จากระดับ 44.7 และ 45.8 (เพิ่มขึ้น 8.3 และ 3.5) ตามลำดับ โดยมีปัจจัยบวกสำคัญมาจาก ระดับราคาขายปลีกน้ำมันทรงตัว ค่าครองชีพปรับตัวดีขึ้นผลจากราคาอาหารและพืชผักปรับตัวลดลง และการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน

    เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทกิจการ พบว่า ภาคค้าส่ง กิจการค้าส่งสินค้าเกษตร ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 52.5 จากระดับ 47.5 (เพิ่มขึ้น 5.0) ผลจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรภาพรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรของไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น 

    เช่นเดียวกับปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรในเดือนกรกฎาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น เห็นได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 โดยอยู่ที่ระดับ 130.32 ภาคค้าปลีก กิจการค้าปลีกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นในระดับสูง อยู่ที่ 52.3 จากระดับ 44.3 (เพิ่มขึ้น 8.0) เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านต่างๆ ภายใต้การบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งการเร่งการจ่ายเงินรับจำนำข้าวให้เกษตรกร การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 ฯลฯ ส่งผลให้สถานการณ์ด้านการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 และยอดจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.65 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา กอรประดับราคาน้ำมันอยู่ในระดับทรงตัว

    ส่วนภาคบริการ ซึ่งมีค่าดัชนีลดลง พบว่า กิจการด้านการท่องเที่ยว มีค่าดัชนีลดลงในระดับสูง อยู่ที่ 39.8 จากระดับ 44.2 (ลดลง 4.4) ผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลงร้อยละ 10.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วง low season ของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวชะลอตัว แต่เชื่อว่าจะกลับมาคึกคักในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้

    ในส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า รวมภาคการค้าและบริการ ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 54.7 จากระดับ 56.3 (ลดลง 1.6) โดยกิจการภาคค้าปลีกและภาคบริการ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 54.4 และ 54.2 จากระดับ 58.2 และ 55.4 (ลดลง 3.8 และ 1.2) ตามลำดับ ขณะที่ภาคค้าส่ง ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 56.8 จาก 53.6 (เพิ่มขึ้น 3.2)

    ส่วนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศและต่อธุรกิจตน ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 66.8 และ 63.1 จากระดับ 74.2 และ 68.4 (ลดลง 7.4 และ 5.3) ตามลำดับ อย่างไรก็ดีแม้ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จะมีค่าความเชื่อมั่นลดลง แต่ยังอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานคือ 50 ทั้งในส่วนภาพรวมและรายภาคธุรกิจ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs ยังมีความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจในช่วง 3 เดือนข้างหน้าในระดับที่ดี

    ขณะที่ผลการสำรวจดัชนีรายภูมิภาคในเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2557 พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าดัชนีเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคเหนือ ซึ่งค่าดัชนีอยู่ที่ 48.7 และ 51.5 จากระดับ 47.0 และ 49.8 (เพิ่มขึ้น 1.7) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าดัชนีอยู่ที่ 47.0 จากระดับ 45.5 (เพิ่มขึ้น 1.5) ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ค่าดัชนีอยู่ที่ 49.5 จากระดับ 48.5 (เพิ่มขึ้น 1.0) และภาคใต้ ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 41.9 จากระดับ 41.2 (เพิ่มขึ้น 0.7) ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า เกือบทุกภูมิภาคมีค่าดัชนีลดลง มีเพียงภาคใต้ ที่ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 50.5 จากระดับ 48.4

    อย่างไรก็ดี จากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม SMEs โดยยกให้เป็นวาระแห่งชาติ และในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ซึ่งให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะเร่งด่วน ปี 2558 ที่ สสว. นำเสนอ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การบูรณาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมและพัฒนา SMES โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs ภายใต้วงเงินงบประมาณ 726 ล้านบาท จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป 


Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021