​ธปท.ปรับปรุงเกณฑ์ส่งข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระให้เครดิตบูโร

by smethailandclub 08 กย. 2014
Share:


    นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบ

ธุรกิจข้อมูลเครดิต ได้ให้ความเห็นชอบดังนี้ 

    1. ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ระยะเวลาการส่งข้อมูลของสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) โดยกำหนดให้สมาชิกส่งข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน (ลูกหนี้ NPL) เป็นระยะเวลา 5 ปี และให้ NCB แสดงข้อมูลลูกหนี้ต่อไปอีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่ข้อมูลลูกหนี้ปรากฏในฐานข้อมูลของ NCB รวมทั้งสิ้น 8 ปี แทนหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่กำหนดให้สมาชิกส่งข้อมูลลูกหนี้ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับ ชำระหนี้เสร็จสิ้น

    การปรับหลักเกณฑ์ระยะเวลาการส่งและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรม และลดอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อของลูกหนี้ ในขณะเดียวกันจะยังคงเป็นประโยชน์ให้สมาชิก NCB มีข้อมูลและระยะเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของลูกหนี้ ดังกล่าวถูกลบออกจากระบบประมาณ 6 แสนราย

    2. ให้ออกประกาศกำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทเป็นสถาบันการเงิน ตามมาตรา 3 (9) แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 เพื่อให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ทุกประเภทมีคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิก NCB ได้การที่สหกรณ์เข้าเป็นสมาชิก NCB จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ในการมีฐานข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น และสมาชิก NCB มีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นสามารถประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการกู้เงินมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม

    การดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และออกประกาศข้างต้น จะมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021