​บสย.แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขับเคลื่อน SMEs

by smethailandclub 16 กย. 2014
Share:


    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557ที่ผ่านมา นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น บสย. ได้เลือกตั้งคณะกรรมการ บสย. 4 คน หลังจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระไป และหลังจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. ได้แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 คนเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ บสย. โดยปัจจุบัน บสย. มีคณะกรรมการครบรวมทั้งสิ้น 9 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยมี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้ โดยมีรายนามดังนี้

1.   นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์      ประธานกรรมการ
2.   พันเอกประเสริฐ  ชูแสง                กรรมการ      และประธานกรรมการบริหาร
3.   นางนงราม  วงษ์วานิช                 กรรมการ      และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.   นายวรพล  โสคติยานุรักษ์            กรรมการ      และประธานกรรมการอิสระ
5.   นายอรุณ  กมลกิจไพศาล             กรรมการ      และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.   นางสาวกรรณิการ์  เอกเผ่าพันธุ์    กรรมการ      และประธานกรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7.   นายนิวัฒน์  กาญจนภูมินทร์         กรรมการ      และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
8.   นายภณ  รักตระกูล                     กรรมการ
9.   นายวัลลภ  เตชะไพบูลย์              กรรมการและเลขานุการ

    ทั้งนี้ คณะกรรมการ บสย. ได้เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งเดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมา

    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัจจุบัน บสย. มีสำนักงาน 11 สาขา  คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, พิษณุโลก, เชียงใหม่, อุดรธานี, นครราสีมา, อุบลราชธานี, ประจวบคีรีขันธ์,
สุราษฎร์ธานี, และสงขลา | เว็บไซต์ www.tcg.or.th | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2890 9999
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021