​นิด้าจัดทำสำรวจ "ปัญหาคุณภาพบัณฑิตไทย"

by smethailandclub 18 กย. 2014
Share:


    ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ปัญหาคุณภาพบัณฑิตไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 กรณีศึกษาจากประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น จำนวน  1,250  หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตไทย

    อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)  ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4
    
    จากผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยสำคัญของปัญหาคุณภาพบัณฑิตไทย  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.72 ระบุว่า ผู้เรียนไม่สนใจที่จะได้รับความรู้ มีค่านิยมแค่ต้องการใบปริญญาเท่านั้น 

    รองลงมา ร้อยละ 42.56 ระบุว่า มหาวิทยาลัยมุ่งผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากเกินไป (จ่ายครบจบแน่) ร้อยละ 32.40 ระบุว่า หลักสูตรเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ บัณฑิตจึงไม่สามารถทำงานจริงได้ ร้อยละ 29.28 ระบุว่า ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีคุณภาพ จึงส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

    ร้อยละ 28.00 ระบุว่า หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ร้อยละ 21.92 ระบุว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งไม่มีคุณภาพ ร้อยละ 17.84 ระบุว่า นโยบายมหาวิทยาลัยนอกระบบ (ทำให้มหาวิทยาลัยเน้นความอยู่รอดมากกว่าคุณภาพการศึกษา) ร้อยละ 11.36 ระบุว่า ความล้มเหลวของผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 11.12 ระบุว่า ความล้มเหลวของหน่วยงานกำกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5.76 ระบุว่า ปัญหาการเมืองในมหาวิทยาลัย 

    ร้อยละ 1.92 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นักศึกษามีค่านิยมที่เรียนตามเพื่อน หรือเรียนไม่ตรงสาขา เมื่อจบไปแล้วทำงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา ทำให้มีบัณฑิตจบออกมาเกินความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยของผู้บริหารหรือนโยบายในระดับกระทรวงศึกษาธิการจนถึงระดับสถาบันการศึกษา และขาดการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความอดทน        บางสถาบันเน้นการทำกิจกรรมขณะเรียนมากเกินไป ประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ ร้อยละ 0.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
    
    ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับคุณภาพของบัณฑิตไทยในปัจุบัน พบว่า ประชาชน  ร้อยละ 2.24 ระบุว่า บัณฑิตไทยในปัจจุบันมีคุณภาพสูง ร้อยละ 30.80 ระบุว่า ค่อนข้างมีคุณภาพ ร้อยละ 45.44 ระบุว่า ไม่ค่อยมีคุณภาพ  ร้อยละ 19.20 ระบุว่า มีคุณภาพต่ำ และ       ร้อยละ 2.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
    
    เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกระทรวงศึกษาธิการควรการจัดการทดสอบกลางเพื่อประเมินมาตรฐานบัณฑิต หรือไม่ พบว่า ประชาชน  ร้อยละ 75.44 ระบุว่า ควรมีการจัดทดสอบกลาง เพราะทำให้ทราบว่าบัณฑิตมีความรู้อยู่ในเกณฑ์ระดับใด มีข้อบกพร่องและต้องปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง เป็นการยกระดับคุณภาพของการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น   ทำให้บัณฑิตที่จบไปนั้นมีคุณภาพ ความรู้ความสามารถ  ความพร้อมในการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ขณะที่ ร้อยละ 22.48 ระบุว่า ไม่ควร เพราะ มีการสอบย่อย สอบระหว่างภาค และปลายภาคเรียนอยู่แล้ว เป็นการทดสอบที่ซ้ำซ้อน  และทำให้นักศึกษาต้องพะวงในเรื่องของการแบ่งเวลาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบการทดสอบกลาง ซึ่งการสอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวัดคุณภาพของบัณฑิต คุณภาพที่แท้จริงของบัณฑิตที่จบมา คือ ประสิทธิภาพของการทำงานมากกว่า ควรแก้ไขที่สาเหตุหลัก เช่น ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการเรียนการสอน คุณภาพของอาจารย์/ผู้สอน การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น และ ร้อยละ 2.08 ไม่ระบุ /ไม่แน่ใจ
 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020