​สสว. รายงานสถานการณ์ SMEs ช่วง 8 เดือนแรก

by smethailandclub 16 ตค. 2014
Share:


    สสว. เผยสถานการณ์ SMEs ช่วง 8 เดือนแรกปี 2557 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว เห็นจากตัวเลขส่งออก SMEs ขยายตัวอยู่ที่ 1.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ตลาดหลักสำคัญขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานการณ์จัดตั้ง-ยกเลิกกิจการ ยังอยู่ในภาวะหดตัว แต่เชื่อมั่นไตรมาสสุดท้ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะคึกคัก ผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมปรับตัวดีขึ้น

    รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs ประจำเดือนสิงหาคม และช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม-สิงหาคม) ทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดตั้งและยกเลิกกิจการของ SMEs พบว่า สถานการณ์โดยภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ-เอกชน ที่หดตัวลงหลังจากเร่งขยายตัวไปมากภายหลังที่สถานการณ์การเมืองคลี่คลาย 

    อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีสถานการณ์ต่างๆ ในภาพรวมจะปรับตัวดีขึ้น ผลจากการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่มีความชัดเจน การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวต่อเนื่อง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 70.1 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

    เมื่อพิจารณาด้านการค้าระหว่างประเทศของ SMEs พบว่า การส่งออกของ SMEs ในช่วง 8 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่ารวม 1,282,557 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.11 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.47 ของมูลค่าการส่งออกรวม ขณะที่เดือน ส.ค. การส่งออกของ SMEs มีมูลค่า 144,934 ล้านบาท หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 7.80 และ 14.9 ตามลำดับ

    ตลาดหลักที่ SMEs ไทย ส่งออกสินค้าในช่วง 8 เดือนแรกในระดับสูง ได้แก่ จีน มีมูลค่ารวม 151,789 ล้านบาท รองลงมาคือ ญี่ปุ่น มีมูลค่า 125,986 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา มูลค่า 96,958 ล้านบาท มาเลเซีย มีมูลค่า 64,325 ล้านบาท และเวียดนาม มูลค่า 48,935 ล้านบาท โดยทุกประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 9.82-23.38 โดยเฉพาะเวียดนามที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.38 สำหรับสินค้าที่มีการส่งออกสูงสุด ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ รองลงมาคือ พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยานยนต์และส่วนประกอบ ตามลำดับ โดยทุกหมวดสินค้าดังกล่าว การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 10.05-33.76

    ส่วนการนำเข้าของ SMEs ช่วง 8 เดือนแรกของปี มีมูลค่า 1,421,510 ล้านบาท หดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.13 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.06 ของการนำเข้ารวม โดยเดือน ส.ค.        การนำเข้าของ SMEs มีมูลค่า 161,690 ล้านบาท หดตัวลงจากเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาและเดือนเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 12.98 และ 12.58

    ตลาดที่ SMEs นำเข้าสินค้าช่วง 8 เดือนแรกในระดับสูง ได้แก่ จีน มูลค่า 383,744 ล้านบาท รองลงมา คือ ญี่ปุ่น มูลค่า 214,600 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา มูลค่า 84,031 ล้านบาท มาเลเซีย มูลค่า66,276 ล้านบาท และออสเตรเลีย มูลค่า 35,860 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่การนำเข้าหดตัวลง มีเพียงจีนและมาเลเซียที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ รองลงมาคือ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า ตามลำดับ

    สำหรับการจัดตั้งและยกเลิกกิจการช่วง 8 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ส.ค.) พบว่า กิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่มีจำนวน 40,262 ราย หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 18.02 โดยเดือน ส.ค. มีกิจการจัดตั้งใหม่จำนวน 5,204 ราย หดตัวลงจากเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา และช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และ 17.8 ตามลำดับ โดยประเภทกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุด ได้แก่ ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ภัตตาคาร ร้านอาหาร ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย ตามลำดับ

    ส่วนการจดทะเบียนยกเลิกกิจการ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี มีจำนวน 8,563 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 6.51 ขณะที่เดือน ส.ค. มีการยกเลิกกิจการรวม 1,236 ราย หดตัวลงจากเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา และช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และ 0.9 ตามลำดับ ประเภทกิจการที่มีการยกเลิกมากที่สุด ได้แก่ ก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย การขายสลากกินแบ่ง อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย ตามลำดับ

    อย่างไรก็ดี คาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2557) ทั้งในด้านการสร้างงาน และการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยวงเงิน 3.24 แสนล้านบาท อาทิ การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ไปถึงสิ้นเดือน ธ.ค.2557 การเร่งรัดทำสัญญาจ้างของหน่วยราชการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เร่งรัดอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฯลฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ให้มีทิศทางการขยายตัวที่ดียิ่งขึ้น


Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021