ไทย – ญี่ปุ่นร่วมหารือสร้างมาตรฐานบัญชี SMEs ทั้ง 2 ประเทศ

by smethailandclub 07 พย. 2014
Share:

                                             
 
                        คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee: AMEICC) นำผู้แทนจาก TKC National Association แห่งประเทศญี่ปุ่น เข้าหารืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบัญชีและมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยและญี่ปุ่น

                        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมด้ประชุมหารือแนวทางการจัดทำบัญชีและมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee: AMEICC)

                        รวมถึงผู้แทนจาก บริษัท TKC National Association ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และนักบัญชีภาษีอากร (CPTA) ที่เป็นผู้ใช้งานระบบบัญชีของ TKC (TochigikenKeisan Center) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง เป็นผู้นำด้านการให้บริการทางด้าน IT และระบบบริหารจัดการภายในสำนักงานบัญชี รวมถึงฐานข้อมูลภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการแก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชีภาษีอากร (CPTA) และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น มีสมาชิกเป็นสำนักงานบัญชีกว่า 8,600 แห่ง มีนักบัญชีภาษีอากร (CPTA) กว่า 10,000 คน และมีลูกค้าที่ใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่เป็นสมาชิก ประมาณ 575,000 ราย

                       การประชุมหารือครั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และผู้แทนจากสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพเข้าร่วมหารือด้วย

                      จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้รับองค์ความรู้ทางด้านแบบจำลองเชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาธุรกิจ SME โดยใช้มาตรฐานการบัญชีสำหรับ SME รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกิจการที่เป็น SME คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 จากจำนวนธุรกิจทั้งหมด และได้มีการศึกษาเรื่องมาตรฐานการบัญชีสำหรับ SME มาอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                      อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสำนักงานบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของประเทศไทยอีกด้วย ประกอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้ธุรกิจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างธรรมาภิบาล ให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ จะได้นำแนวทางที่ได้หารือจากที่ประชุมในครั้งนี้ไปประกอบการจัดทำมาตรฐานบัญชีสำหรับธุรกิจ SME ของไทยให้มีความทันสมัยและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020