พาณิชย์คลายกังวลนักลงทุนแก้ไขกฎหมายต่างด้าว

by smethailandclub 18 พย. 2014
Share:


 
                        กระทรวงพาณิชย์ คลายความกังวลให้นักลงทุนต่างชาติ กรณีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน แท้จริงเป็นเพียงการศึกษาทบทวนกฎหมายเดิม หากมีการแก้ไขจะเน้นที่เป้าหมายหลัก 4 ประการส่งเสริมการลงทุน ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวก และ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม  

                        นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่นักลงทุนชาวต่างชาติมีความกังวลใจเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมฯ ขอชี้แจงว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ

                      ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดพิจารณากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายด้านกฎหมายของรัฐบาลที่ให้จัดลำดับความสำคัญเป็นกรณีเร่งด่วนในการทบทวนปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการผลักดันการค้าไปข้างหน้า ลดอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการลงทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ-การค้ามีกฎหมายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบถึง 9 ฉบับ และเห็นว่าควรศึกษาทบทวนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล

                      โดยในการศึกษาดังกล่าว กรมฯ ได้คำนึงถึงเป้าหมายหลัก   4 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (2) เป็นการลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ (3) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน และ (4) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม

                        “จากกรณีที่มีการนำร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไปลงเผยแพร่ในเว็บไซต์สาธารณะนั้น กรมฯ ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีการยกร่างกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนของการศึกษาทบทวนตัวบทกฎหมายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ ที่มุ่งส่งเสริมการค้าขายไปข้างหน้าไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน ซึ่งขณะนี้ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาได้ภายในเดือนธันวาคม 2557”

                        ทั้งนี้ ประเด็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประกอบด้วย 1) ปรับปรุงนิยาม “คนต่างด้าว” ให้สอดคล้องกับนานาประเทศและสากล  2) ปรับลดคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่เป็นอุปสรรคให้เหมาะสม  3) ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  4) พิจารณายกเว้นทุนขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาและพันธกรณี  5) ปรับลดระยะเวลาการให้บริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  และ 6) แก้ไขปรับปรุงอัตราโทษสำหรับตัวแทนอำพรางในลักษณะนอมินีให้เหมาะสม ซึ่งการศึกษาทบทวนอาจจะมีความเห็นที่หลากหลาย หากจะดำเนินการอย่างไรต่อไป    ก็จะพิจารณาถึงเป้าหมาย 4 ประการข้างต้นเป็นหลัก
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021