​TFIT ยื่นหนังสือรองนายกชู 4 ข้อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล

by SME Thailand PR News 05 ธค. 2014
Share:


สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทำหนังสือถึง "หม่อมอุ๋ย" ชู 4 ข้อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

    นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ TFIT ได้ทำหนังสือถึง ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ถึงข้อเสนอเพื่อการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลว่า การที่ประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงที่รัฐบาลจะทำการปฏิรูปประเทศ กลุ่มสมาคมด้านไอซีทีเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ TFIT มีข้อเสนอเพื่อการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 4 ด้าน ได้แก่

    1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลต้องผลักดันให้มีโครงข่าย Broadband ทั้งแบบสายและไร้สาย ให้ครอบคลุมพื้นที่ จำนวนประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30 MB ครอบคลุม 90% ของจำนวนพื้นที่อาศัยประชากรสิ้นปี 2559 และปรับให้ถึงความเร็วสูงเฉลี่ย 100 MB ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 และครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95%  พร้อมกับผลักดันให้มีใช้โครงข่ายร่วมกันของผู้ให้บริการด้านสื่อสารและด้านบรอดคาสติ้งอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน

    2.ด้านธุรกิจ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมและส่งเสริมผู้ประกอบการ E-commerce เป็น 80,000 ราย ภายในปี 2559 จากเดิม 50,000 ราย พร้อมเพิ่มมูลค่าการขายสินค้าประเภท B2C ออกไปสู่ต่างประเทศในระดับภูมิภาค 5,000 ล้านบาทในปี 2559 พร้อมเสนอให้รัฐบาลออกกฏหมายและระเบียบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี2558 และส่งเสริมผลักดันผู้ประกอบการ e-learning ให้ผลิตคอนเทนเทนต์ป้อนภาคการศึกษา ธุรกิจ และอุตสาหกรรมมีเงิรนสะพัดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2560

    3.ด้านการพัฒนาบุคลากร เสนอให้บุคลากรภาครัฐต้องสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ 80% ภายในปี 2558 และ 4.ภาครัฐบาล พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล ลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ปรับกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล พัฒนาบุคลากร กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการทำงานแบบดิจิทัล ภายในปี 2559 พร้อมออกหรือปรับแก้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการทำธุรกรรมดิจิทัลและธุรกิจไอซีทีให้ทันสมัย

ที่มา : ไอเอ็นเอ็น
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021