​กสอ.เปิดตัว "Tote Bag" จากพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

by SME Thailand PR News 11 ธค. 2014
Share:
     กสอ. ผนึกห้างดังเปิดตัว “Tote Bag” กระเป๋าถือฝีมือพี่น้อง 3จังหวัดชายแดนใต้ส่งขายทั่วไทยรับเทศกาลปีใหม่

    นายอาทิตย์  วุฒิคะโร  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลดทอนความเชื่อมั่นการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Hand in Hand) มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนในลักษณะความร่วมมือแบบ 3 ประสาน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และราษฎรในพื้นที่ โดยใช้อุตสาหกรรมการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องเรือน และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

    ด้วยเหตุนี้ กรมฯ จึงดำเนินการให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงงาน Hand in Hand เพื่อการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยกรมฯ จัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิตซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วทั้ง 3 แห่งได้แก่ 1. อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  2.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และ 3. อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

    นอกจากนี้ให้การฝึกอบรมทักษะอาชีพในการใช้จักรในอุตสาหกรรมตัดเย็บประเภทต่าง ๆ ได้แก่ จักรเข็มเดี่ยวจักรพันริม และจักรลา เป็นต้น เพื่อให้สามารถรองรับการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกันนี้ ยังทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชิญชวนผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อป้อนงานให้กับกลุ่มราษฎรได้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายให้ราษฎรมีรายได้เฉลี่ย 6,000 – 8,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

    สำหรับในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว  ทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนจำเป็นต้องลดปริมาณงานลง  ส่งผลกระทบต่อราษฎรทำให้มีรายได้ลดลงตามไปด้วย ในปี 2557 กรมฯ จึงได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซึ่งมีแนวคิดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการป้อนงานผลิตกระเป๋าผ้าคุณภาพสูง ภายใต้แนวคิด “Love Thailand” ให้กับโรงงาน Hand in Hand ในอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ดำเนินการผลิตซึ่งโรงงานแห่งนี้มีพนักงานกว่า 60 คน และมีความพร้อมตั้งแต่กระบวนการตัด เย็บ ปัก และตรวจสอบคุณภาพ 

    โดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจะเข้ามาช่วยให้การสนับสนุนตั้งแต่ริเริ่มการออกแบบ พัฒนา และสนับสนุนเงินทุนในการผลิต โดยภายในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งเป้าหมายผลิตกระเป๋าผ้าจำนวน 5 พันใบ เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ประชาชนนิยมซื้อของขวัญของฝากให้แก่กัน ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ราษฎรในโรงงานเฉลี่ยคนละประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน

    นางนิตย์สินี  จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในฐานะที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นองค์กรภาคเอกชนที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 67 ปี  น่าจะมีอะไรที่จะสามารถเกื้อกูลพี่น้องที่เดือดร้อนได้ จึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Hand in Hand ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยการเสนองานให้กับประชาชนในชุมชนด้วยการผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อมาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ 

    ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมีส่วนร่วมตั้งแต่ริเริ่ม ออกแบบ พัฒนา และสนับสนุนเงินทุนในการผลิต รวมถึงการเป็นช่องทางการจำหน่าย สำหรับจุดเด่นของกระเป๋าผ้าดังกล่าวเป็นงานแฮนด์เมด สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน  โดยด้านหนึ่งจะมีตัวอักษรคำว่า “Love Thailand” และปักลูกปัดด้วยมือเป็นรูป”สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ” มีให้เลือก 2 สี คือ สีส้ม และสีฟ้า ส่วนอีกด้านจะเป็นลายดอกไม้สวยงาม ซึ่งขณะนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่จุดแลกซื้อห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ในราคาใบละ 1,500 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายมอบคืนกลับไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเตรียมเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  ผ่าน “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    อย่างไรก็ดี กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบเดียวกับกลุ่มเซ็นทรัลหรือในลักษณะสั่งงานตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดกีฬาของพนักงาน หรืองานตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการจัดทำเป็นของแจก หรือของสมนาคุณให้กับลูกค้า โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 150 ครัวเรือน นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

    สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2367 8022 , 0 2367 8207 หรือเข้าไปที่ http://www.handinhands.com
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021