​ผ่านกฎหมายคุมเหล้า 7 ฉบับคาดประกาศใช้ได้ทันเป็นของขวัญปีใหม่

by SME Thailand PR News 29 ธค. 2014
Share:

    ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่1/2557 เมื่อเย็นวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมครั้งนี้มีร่างกฎหมายที่เสนอเข้าที่ประชุมทั้งหมด 8 ฉบับ ผ่านการเห็นชอบ7 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 6 ฉบับ และ ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 1ฉบับ ดังนี้

     1.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ.... โดยห้ามมีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟตามกฎหมายว่าด้วยจัดวางการรถไฟและทางหลวง หากพบผู้กระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    2.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ....... สาระสำคัญร่างประกาศฉบับนี้ คือ ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

    3.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ....สาระสำคัญร่างประกาศฉบับนี้ คือ ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะหรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง ทั้งนี้ท่าเรือโดยสารสาธารณะ คือ สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือโดยสารสาธารณะในการจอด เทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายคนหรือสิ่งของ และเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง หมายถึง ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ขนส่งคนโดยสารตามเส้นทางที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ซึ่งไม่รวมเรือสำราญและเรือภัตตาคาร

    4.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่อยู่ในกำกับดูแล ใช้สอยของราชการวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ..... สาระสำคัญร่างประกาศฉบับนี้ คือ ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่       หรือบริเวณสถานที่ที่อยู่ในกำกับดูแลใช้สอยของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร หรือบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี

    5.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ฉบับที่ 3) พ.ศ.... ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา โดยยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยานนานาชาติ 

    6.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ..... สาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้คือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะที่ใช้ในการสัญจร

    ทั้งนี้ร่างประกาศสำนักนายกฯทั้ง 6 ฉบับข้างต้น จะเร่งดำเนินการเสนอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงนาม   ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ได้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้แก่พี่น้องประชาชน

    สำหรับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ..... สาระสำคัญในร่างประกาศฉบับนี้ คือ ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ได้แก่ ข้อความที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า ข้อความที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือข้อความที่ส่งผลให้เกิดความแตกแยก 

    นอกจากนี้ข้อความบนฉลากจะต้องไม่เป็นการเชิญชวนให้เกิดการบริโภค และไม่ทำให้เกิดทัศนคติไปในทางที่ดี หรือเข้าใจว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประสบความสำเร็จในทางสังคม ทางเพศ หรือทำให้สมรรถภาพร่างกายดีขึ้น และไม่มีภาพหรือข้อความที่มีนักกีฬา ดารา ศิลปิน นักร้อง หรือนักแสดง หรือข้อความที่ใช้ภาพการ์ตูน และจะต้องไม่เกิดการโน้มน้าวให้เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี กีฬา การประกวดและนันทนาการอื่นๆหรือเข้าใจว่าการซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการกุศล

     ซึ่งประกาศฉบับนี้ไม่ได้บังคับใช้กับสุราสามทับ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ในทางการค้าในประเทศไทย  โดยรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขจะลงนามและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90วันหลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

    
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021